Faculteitsberaad 13 maart | medezeggenschap bij de FGW

Concrete stappen naar meer (mede)zeggenschap bij de FGW (for English, see below)

Hoe kan de zeggenschap en medezeggenschap bij de Faculteit der Geesteswetenschappen worden bevorderd? Dat was het centrale thema van het Faculteitsberaad die op vrijdag 13 maart plaatsvond in het Bungehuis. De vergadering, onder voorzitterschap van Jacques Bos, was georganiseerd door de Facultaire Ondernemingsraad in goed overleg met de Facultaire Studentenraad, Rethink FGW en Humanities Rally.

De bijeenkomst begon met een korte recapitulatie van de meest urgente kwesties die momenteel bij de UvA spelen: de hiërarchische bestuurscultuur, het doorgeslagen rendementsdenken, de dure huisvesting, het personeelsbeleid (kwetsbare positie tijdelijk personeel), de problematische samenwerking met HvA en VUA en het keurslijf waarbinnen aan onderwijs en onderzoek gewerkt moet worden. Deze onderwerpen staan op de agenda voor de debatmarathon van de komende weken die door de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad worden georganiseerd.

Daarna werden de problemen besproken die een democratische structuur en besluitvorming bij de FGW in de weg staan. De medezeggenschap aan de FGW loopt in de huidige structuur vast omdat adviesaanvragen en verzoeken om instemming vaak te laat komen en er veelal slecht geluisterd wordt naar de adviezen van de OR. De Facultaire Ondernemingsraad zou, net als de Facultaire Studentenraad, het recht moeten hebben om rechtstreeks met de achterban te communiceren. Het draagvlak voor de OR kan vergroot worden, als meer medewerkers zich verkiesbaar stellen en als de opkomst bij de verkiezingen hoger wordt. Er is gediscussieerd over de voor- en nadelen van een faculteitsraad ten opzichte van een facultaire studentenraad en een ondernemingsraad.

Ten aanzien van de zeggenschap werd geconstateerd dat het nieuwe Besturingsmodel van de faculteit top down is, ondanks het feit dat het faculteitsbestuur bij de invoering van het model heeft beloofd dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie terecht zouden komen. Het faculteitsbestuur lijkt alleen maar gericht te zijn op uniformering, waardoor er geen recht wordt gedaan aan de verscheidenheid binnen onze faculteit. Opleidingscommissies zouden meer zeggenschap moeten krijgen en afdelingen zouden niet voor voldongen feiten moeten worden gesteld door de Graduate School en het College of Humanities.

Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken dat medewerkers en studenten nu gaan inventariseren waar en op welke wijze binnen de FGW decentralisatie van de zeggenschap kan worden bevorderd. Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige structuur en op welke punten zou het nieuwe besturingsmodel moeten worden aangepast? Er wordt een Contactgroep gevormd, waar alle initiatieven samenkomen. Medewerkers en studenten die lid willen worden van de Contactgroep, kunnen zich melden bij or-fgw@uva.nl. In de berichtgeving dient ervoor gezorgd te worden dat er ook samenvattingen in het Engels beschikbaar zijn. Op vrijdag 10 april zal er een tweede Faculteitsberaad worden belegd om de eerste resultaten te bespreken.

Concrete steps towards more participation and say within the Humanities Faculty

How can participation and co-determination processes at the Humanities Faculty be improved? That was the central theme for the first Faculty Meeting last Friday March 13 in the Bungehuis. The meeting, led by Jaques Bos, was organised by the Faculty Staff Council in cooperation with the Faculty Student Council, Rethink FGw and Humanities Rally.

The meeting started with a quick recapitulation of the most urgent issues currently debated on within the UvA; the hierarchic management culture, the focus on profitability, the personnel management (the vulnerable position of temporary staff), the problematic collaboration with the HvA and the VU, and the tight structure research and education is being forced into. These issues are also on the agenda the coming couple of weeks for the Debating Marathon organised by the Central Staff Council and the Central Student Council.

Next, problems concerning the democratic structure and the decision-making processes within the Humanities Faculty were being discussed. The Staff and Student participation within the Humanities Faculty in the current situation is being frustrated by delays of advisory applications or requests for approval, and advisory reports are often neglected. The Faculty Staff Council should have the right to directly communicate with the staff, without mediation by the communications department, just like the Faculty Student Council can with the students. This will most likely increase participation and involvement of the staff. The public support will further increase when more staff members run for a place in the next Staff Council elections and when the turnout rises. Also, there has been a discussion about the advantages and disadvantages of the implementation of a Faculty Council, where students and staff are united in one body.

Regarding the actual say of students and staff, the new faculty management model is believed to be ‘top down’ despite the fact that the faculty board had promised at the time of implementation that the responsibilities would be placed at the lowest levels possible. It seems the faculty board is solely focussed on further uniformity, neglecting the large diversity within the Humanities Faculty. The Educational Programme Committees should get more say and departments should not be confronted with the Graduate School of the College of Humanities as being ‘fait accompli’ without being thoroughly consulted.

Lastly, the meeting concluded that staff and students are going to assess how decentralisation of say and participation can be further promoted within the Humanities Faculty. What are the possibilities within the current structure and in what way should the new management model be adjusted? A Contact Group will be formed in which all different initiatives will be united. Staff and students who would like to become part of the Contact Group are invited to send an email to or-fgw@uva.nl. A second Faculty Meeting to discus the first results is scheduled on the 10th of April at 11.15am.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.