Open brief aan het CvB | Open letter to the Executive Board

For English, see below.

Aan de leden van het College van Bestuur,

De reden voor deze brief? Wij maken ons zorgen over de toekomst van ons onderwijs en hebben ernstige twijfels bij uw bereidheid uw beloftes na te komen. We weten inmiddels dat bij de FGw faculteitsbreed medewerkers ontslagen zullen worden, vakken zullen worden geschrapt, en expertise en keuzeruimte verloren zullen gaan. Ook de rechtenfaculteit staat gigantische, van boven opgelegde bezuinigingen te wachten, die Hans Amman eufemistisch “ombuigingen” noemt. Kleine opleidingen moeten inleveren – vanwege zogenaamd teruglopende studentenaantallen – terwijl elk gemis daar grote impact heeft, en bij grote opleidingen als Geschiedenis stijgt de (al schandalig hoge) werkdruk voor docenten met de studentenaantallen mee.

Sinds Profiel 2016 was uitgelekt weten we dat het CvB ten eerste ambieert om tot maximale kostenbesparing te komen – door keuzeaanbod weg te snijden, studenten op te hopen in massacolleges en personeel te laten vallen. We weten dat deze veranderingen niet gebeuren omdat de direct betrokkenen die noodzaak zouden voelen, maar zijn ingegeven door een aan hen opgelegde bezuinigingsopdracht. We weten, ten slotte, dat kortzichtige rendementseisen de kwaliteit van het onderwijs voortdurend belagen.

Wat we echter niet weten, is waarom de FGw besluit docenten te ontslaan bij grote opleidingen zoals Europese Studies en Neerlandistiek, terwijl de minister van Onderwijs op schaalverkleining inzet door subsidies voor onderwijspersoneel. Is dit een weloverwogen keuze die de kwaliteit moet stimuleren, of gaat het botweg om ‘rendementsverhogende beleidsmaatregelen’? We vermoeden het laatste, en vrezen dat met het op handen zijnde massaontslag van flexwerkers (van wie de UvA er tientallen al jarenlang schaamteloos aan het lijntje houdt) duurzaam opgebouwde expertise en diversiteit verloren gaat. En de ‘gelukkigen’ die mogen blijven—die krijgen de overgebleven werklast op hun al zwaarbeladen schouders!?

Eveneens schandalig is hoe de UvA zonder gêne speculeert over manieren om de wettelijk vastgestelde bepalingen in de laatste CAO te omzeilen. Via UvALeaks (http://uvaleaks.nl/cao.html) lezen we over het ‘openbreken’ van contracten en over experimenten met aan het privaatrecht ontleende constructies die zouden voorkomen dat huidige flexwerkers onder de nieuwe regeling gaan vallen. Hoe verdragen deze praktijken zich met uw beloftes uit het ‘tienpuntenplan’? Als u daarin zegt het percentage flexwerkers terug te willen brengen, bedoelt u dan dat het overschot op straat komt te staan? Op de FNWI verliezen pakweg zestig tijdelijke krachten hun baan, en op de FGw zelfs circa honderdtwintig.

Hoe verhoudt dit zich tot uw belofte de talen extra te financieren? En waar blijft de duidelijkheid over te duur uitgevallen rentederivaten, overambitieuze nieuwbouwprojecten en ongeduldige schuldeisers? Hoe kunt u het beleid van wegwerpcontracten, dat docenten in jarenlange angst en onzekerheid houdt, überhaupt verantwoorden? Als zelfs uw medewerkers met sterkere posities te huiverig zijn om weerstand te bieden aan de almaar aanzwellende werkdruk?

Wij eisen fatsoenlijke antwoorden die onze zorgen wegnemen, op al deze vragen. Zolang uw medewerkers niet gerustgesteld zijn wat betreft hun arbeidsposities, zijn ook wij niet gerustgesteld. En zolang dit niet gebeurt, of niet op een bevredigende manier, beraden wij ons op acties. Want iedere docent die zijn ontslag te wijten heeft aan amper legale arbeidsconstructies en megalomaan financieel beleid, is er één te veel.

In afwachting van een spoedig en adequaat antwoord,

Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, en het Students’ 1st of May Committee

To the members of the Executive Board,

The reason for this letter? We are concerned about the future of our education and have got serious doubts about your willingness to fulfill your promises. We now know that over the entire Faculty of Humanities, teachers will be fired, courses will be cut away, and expertise and electives will be lost. The Law Faculty, too, awaits gigantic, top-down implemented budget cuts, that Hans Amman euphemistically calls “ombuigingen” – bends. Small programs, where every cut has a big impact, have to cut back because of supposedly declining student numbers, while at big programs like History the (already outrageous) workload grows in pace with the student count.

Since Profile 2016 was leaked, we have known the CvB primarily aspires to attain maximal cost reduction—through cutting away electives, heaping up students in mass lectures and dropping staff ad libitum. And we know, last of all, that short-sighted efficiency demands constantly threaten, harrass and violate the quality of education.

What we do not know, is why the FGw has decided to lay off teachers at large study programs like European Studies and Dutch Language and Culture, while the Minister of Education invests in scale reduction through subsidising university staff. Is this a carefully thought through decision that is going to improve quality, or are these just careless ‘policy measures’ sought to ‘improve efficiency’? We suspect the latter, and fear that the coming mass lay off of flex workers (dozens of whom have been kept in suspense by disposable contracts for years) will also lead to the loss of long-lived expertise and invaluable diversity. And the ‘lucky’ ones who are allowed to stay—they will receive the remaining workload on their already burdened shoulders!?

Just as outrageous is how the UvA unashamedly speculates about ways to get around the legally established agreements of the recent Labour Law (CAO). Through UvALeaks (http://uvaleaks.nl/cao.html) we could read about the ‘breaking open’ of contracts and experimenting with constructions that would prevent the current flex workers to fall under the new regulations. How do these practices coincide with your promises in the ‘ten point plan’? When you therein stated that the percentage of flex contracts will be reduced, did you mean the ‘surplus’ of disposable workers will be just that:disposed of? At the Faculty of Science, about sixty temporary members of staff will lose their jobs, and at the Humanities the amount is twice as high: a hundred-and-twenty people laid-off.

How does this relate to your promise to financially aid the languages? And when will you provide transparency about derivatives that turned out too expensive, over-ambitious real estate projects and staggering debts that make creditors impatient? How can you justify your policy of disposable contracts that keep teachers in fear and insecurity for years, at all? If even the staff with relatively safe positions are hesitant to rise up against the ever growing workload and publication pressure?

We demand proper answers that will take away our concerns, to all of these questions. As long as your staff is not assured of their labour positions, we will not be reassured either. And while this there is no reassurance, or not in a satisfying manner, we will deliberate befitting actions.

Awaiting a quick and adequate response,
Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, and the Students’ 1st of May Committee

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.