Categorie archief: Files

Joint statement van Humanities Rally en DNU.

Twee maanden na de gewelddadige ontruiming van het Maagdenhuis en het aftreden van Louise Gunning worden er grote stappen gezet om op de lange termijn van de UvA weer een gezonde universiteit te maken. Er worden twee commissies ingesteld die de problemen aangaande de financiën en het gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap in kaart gaan brengen en die voorstellen zullen ontwikkelen om deze problemen op te lossen. Echter, terwijl wij werken aan een betere universiteit, zet het universiteitsbestuur de koers die voor de protesten is ingezet onverminderd voort.
Docenten dreigen hun baan te verliezen, departementen worden opgedragen vakken te schrappen en de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van medewerkers wordt ontweken. De FGw dreigt de banen van 120 medewerkers te schrappen. Dit betekent dat er voor 32 % van de flexwerkers straks geen werk meer is aan deze faculteit.

De bezuinigingen die nu plaats vinden, zijn het resultaat van eenbeleid dat er op gericht was om grote vastgoedprojecten te kunnen financieren. De UvA kocht riskante financiële producten, waardoor de tekorten nu oplopen. Minister Jet Bussemaker gaf 19 mei toe dat bezuinigingen het gevolg zijn van het vastgoedbeleid van het College van Bestuur.

Humanities Rally vindt dat docenten en studenten nooit het slachtoffer mogen worden van megalomane vastgoedprojecten. Om die reden is er aankomende vrijdag een demonstratie. Wij willen dat het universiteitsbestuur afziet van de bezuinigingen die er toe leiden dat docenten hun baan verliezen. Wij eisen dat het CvB verantwoordelijkheid neemt om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te behouden. Wij roepen daarom iedereen op om komende vrijdag mee te demonstreren om te voorkomen dat jouw favoriete docent straks op straat staat!

Het evenement is te vinden via https://www.facebook.com/events/816268885125623

//English//
Joint statement with De Nieuwe Universiteit , calling out for a demo on Friday the 12th.
Two months after the brutal Maagdenhuis eviction and the resignation of Louise Gunning, bigs steps have been made to work up to a healthier university in the future. Two commissions have been put into place in charge of the problems the UvA faces in financing and the lack of student and worker participation in the decision making process. They will be mapping the problems and will write concrete proposals on how to tackle these issues. Meanwhile though, the university board is still carrying out their own agenda, that has not changed since the protests.
Teachers face lay-offs, departments are ordered to shut down courses and the new collective labour agreement of flexworkers is being cirumvented. At the Humanities faculty the board is threatening to cut the jobs of 120 workers. this means that 32% of all flexworkers on this faculty will be out of a job next year.
The reasons for these cuts are the usual: policy to enable large scale real estate speculation. The UvA purchased some financial investments of great risk, did not tell anyone, nor did they expect to lose money on this. Even Minister of education Jet Bussemaker told the media on the 19th of May that the budget cuts were indeed a follow up on the real estate speculation.

Humanities Rally thinks teachers and students should never be the victim of selfish real estate projects. Therefore a demonstration is organized this Friday: we want to board to stop all budget cuts that lead to teachers losing their jobs. We demand that the Executive Board takes responsibility to uphold the quality of education. We therefore call upon everyone to join us in a demonstration this Friday to prevent it from happening that your favorite teachers will be fired!

You can find the event for the demonstration on https://www.facebook.com/events/816268885125623

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Open brief aan het CvB | Open letter to the Executive Board

For English, see below.

Aan de leden van het College van Bestuur,

De reden voor deze brief? Wij maken ons zorgen over de toekomst van ons onderwijs en hebben ernstige twijfels bij uw bereidheid uw beloftes na te komen. We weten inmiddels dat bij de FGw faculteitsbreed medewerkers ontslagen zullen worden, vakken zullen worden geschrapt, en expertise en keuzeruimte verloren zullen gaan. Ook de rechtenfaculteit staat gigantische, van boven opgelegde bezuinigingen te wachten, die Hans Amman eufemistisch “ombuigingen” noemt. Kleine opleidingen moeten inleveren – vanwege zogenaamd teruglopende studentenaantallen – terwijl elk gemis daar grote impact heeft, en bij grote opleidingen als Geschiedenis stijgt de (al schandalig hoge) werkdruk voor docenten met de studentenaantallen mee.

Sinds Profiel 2016 was uitgelekt weten we dat het CvB ten eerste ambieert om tot maximale kostenbesparing te komen – door keuzeaanbod weg te snijden, studenten op te hopen in massacolleges en personeel te laten vallen. We weten dat deze veranderingen niet gebeuren omdat de direct betrokkenen die noodzaak zouden voelen, maar zijn ingegeven door een aan hen opgelegde bezuinigingsopdracht. We weten, ten slotte, dat kortzichtige rendementseisen de kwaliteit van het onderwijs voortdurend belagen.

Wat we echter niet weten, is waarom de FGw besluit docenten te ontslaan bij grote opleidingen zoals Europese Studies en Neerlandistiek, terwijl de minister van Onderwijs op schaalverkleining inzet door subsidies voor onderwijspersoneel. Is dit een weloverwogen keuze die de kwaliteit moet stimuleren, of gaat het botweg om ‘rendementsverhogende beleidsmaatregelen’? We vermoeden het laatste, en vrezen dat met het op handen zijnde massaontslag van flexwerkers (van wie de UvA er tientallen al jarenlang schaamteloos aan het lijntje houdt) duurzaam opgebouwde expertise en diversiteit verloren gaat. En de ‘gelukkigen’ die mogen blijven—die krijgen de overgebleven werklast op hun al zwaarbeladen schouders!?

Eveneens schandalig is hoe de UvA zonder gêne speculeert over manieren om de wettelijk vastgestelde bepalingen in de laatste CAO te omzeilen. Via UvALeaks (http://uvaleaks.nl/cao.html) lezen we over het ‘openbreken’ van contracten en over experimenten met aan het privaatrecht ontleende constructies die zouden voorkomen dat huidige flexwerkers onder de nieuwe regeling gaan vallen. Hoe verdragen deze praktijken zich met uw beloftes uit het ‘tienpuntenplan’? Als u daarin zegt het percentage flexwerkers terug te willen brengen, bedoelt u dan dat het overschot op straat komt te staan? Op de FNWI verliezen pakweg zestig tijdelijke krachten hun baan, en op de FGw zelfs circa honderdtwintig.

Hoe verhoudt dit zich tot uw belofte de talen extra te financieren? En waar blijft de duidelijkheid over te duur uitgevallen rentederivaten, overambitieuze nieuwbouwprojecten en ongeduldige schuldeisers? Hoe kunt u het beleid van wegwerpcontracten, dat docenten in jarenlange angst en onzekerheid houdt, überhaupt verantwoorden? Als zelfs uw medewerkers met sterkere posities te huiverig zijn om weerstand te bieden aan de almaar aanzwellende werkdruk?

Wij eisen fatsoenlijke antwoorden die onze zorgen wegnemen, op al deze vragen. Zolang uw medewerkers niet gerustgesteld zijn wat betreft hun arbeidsposities, zijn ook wij niet gerustgesteld. En zolang dit niet gebeurt, of niet op een bevredigende manier, beraden wij ons op acties. Want iedere docent die zijn ontslag te wijten heeft aan amper legale arbeidsconstructies en megalomaan financieel beleid, is er één te veel.

In afwachting van een spoedig en adequaat antwoord,

Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, en het Students’ 1st of May Committee

To the members of the Executive Board,

The reason for this letter? We are concerned about the future of our education and have got serious doubts about your willingness to fulfill your promises. We now know that over the entire Faculty of Humanities, teachers will be fired, courses will be cut away, and expertise and electives will be lost. The Law Faculty, too, awaits gigantic, top-down implemented budget cuts, that Hans Amman euphemistically calls “ombuigingen” – bends. Small programs, where every cut has a big impact, have to cut back because of supposedly declining student numbers, while at big programs like History the (already outrageous) workload grows in pace with the student count.

Since Profile 2016 was leaked, we have known the CvB primarily aspires to attain maximal cost reduction—through cutting away electives, heaping up students in mass lectures and dropping staff ad libitum. And we know, last of all, that short-sighted efficiency demands constantly threaten, harrass and violate the quality of education.

What we do not know, is why the FGw has decided to lay off teachers at large study programs like European Studies and Dutch Language and Culture, while the Minister of Education invests in scale reduction through subsidising university staff. Is this a carefully thought through decision that is going to improve quality, or are these just careless ‘policy measures’ sought to ‘improve efficiency’? We suspect the latter, and fear that the coming mass lay off of flex workers (dozens of whom have been kept in suspense by disposable contracts for years) will also lead to the loss of long-lived expertise and invaluable diversity. And the ‘lucky’ ones who are allowed to stay—they will receive the remaining workload on their already burdened shoulders!?

Just as outrageous is how the UvA unashamedly speculates about ways to get around the legally established agreements of the recent Labour Law (CAO). Through UvALeaks (http://uvaleaks.nl/cao.html) we could read about the ‘breaking open’ of contracts and experimenting with constructions that would prevent the current flex workers to fall under the new regulations. How do these practices coincide with your promises in the ‘ten point plan’? When you therein stated that the percentage of flex contracts will be reduced, did you mean the ‘surplus’ of disposable workers will be just that:disposed of? At the Faculty of Science, about sixty temporary members of staff will lose their jobs, and at the Humanities the amount is twice as high: a hundred-and-twenty people laid-off.

How does this relate to your promise to financially aid the languages? And when will you provide transparency about derivatives that turned out too expensive, over-ambitious real estate projects and staggering debts that make creditors impatient? How can you justify your policy of disposable contracts that keep teachers in fear and insecurity for years, at all? If even the staff with relatively safe positions are hesitant to rise up against the ever growing workload and publication pressure?

We demand proper answers that will take away our concerns, to all of these questions. As long as your staff is not assured of their labour positions, we will not be reassured either. And while this there is no reassurance, or not in a satisfying manner, we will deliberate befitting actions.

Awaiting a quick and adequate response,
Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, and the Students’ 1st of May Committee

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Maagdenhuis eviction: joint press statement

Yesterday we wrote a joint press statement with Rethink and DNU about the eviction of the Maagdenhuis.

+++++++++++++++++++++

Despite De Nieuwe Universiteit’s public and often repeated statement that they would peacefully leave the Maagdenhuis at the conclusion of the Science Festival on Sunday evening, the College van Bestuur of the University of Amsterdam decided to sign an eviction order on Friday afternoon, rendering presence in the Maagdenhuis illegal.

Despite the mayor’s suggestion for continued dialogue, the CvB of the UvA decided to act upon the ruling and mobilize the police to evict. Accordingly this morning, April 11th at 10am, dozens of plain clothed and uniformed and armed police officers, vans and horses, disrupted a peaceful, academic Festival of Science and Humanities, which had already been voluntarily taken outside by the organization. Nine people were arrested and others were forcefully dragged from the outdoor classroom. Force was used against students and teachers despite the fact they had vacated the building peacefully and complied with the police command. 

This escalation is a disgrace. The disruption of a peaceful academic festival is an unacceptable show of power from the CvB. The small amount of trust that was painstakingly rebuilt over the past weeks has now again been completely crushed. We consider the unnecessary escalation and excessive escalation of force the CvB’s responsibility.

DNU, ReThink UvA and Humanities Rally call on the Raad van Toezicht, the COR, the CSR and the academic community in and beyond Amsterdam to join us in denouncing this action. The Festival of Science and Humanities will continue on the Spui square, later today, where everyone is welcome. Please come and show support for critical thinking and against top-down repression. Program will be published on Facebook shortly.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally.

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.  Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en op onze roep om een moratorium op lopende herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze eisen.

Het is aan ons, studenten en medewerkers van de universiteit, om concrete verandering te bereiken, te beginnen met democratisering en decentralisatie. We blijven ons inzetten om een daadwerkelijk academische omgeving te vormen, waarin participatie in de besluitvorming zich niet beperkt tot de bestaande medezeggenschapsorganen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat beleid en verantwoordingsplicht samengaan in een collegiale omgeving. Om de ruimte die we hiervoor hebben gecreëerd te behouden, zullen we ons protest voortzetten. We nodigen alle medewerkers en studenten uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van werkelijk democratische bestuursstructuren op het niveau van de opleidingen, afdelingen, faculteiten en de universiteit als geheel. Ten behoeve van de coördinatie van deze universiteitsbrede agenda voor duurzame verandering, zullen wij een vertegenwoordigend orgaan van studenten en medewerkers in het leven roepen.


Joint Statement by ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit and Humanities Rally

Yesterday, the CvB published a list of ten points addressing the stewardship and institutional culture of the university. After persistent denial, the CvB has finally made a rhetorical U-turn, a direct consequence of our protest and efforts.

We welcome this development, but efforts are needed to progress beyond changes in tone. The proposals of the CvB are vague and they do not resolve the crisis of trust. Our demands for a financial investigation and our call for a moratorium on restructuring remain unaddressed. We reiterate these demands.

It remains up to us, students and staff of the university, to ensure concrete change: democratization and decentralization. We will continue to work to establish a genuine academic environment – one that strives for actual participation and inclusion beyond the existing consultative bodies.

Our aim is to ensure that governance and accountability go hand in hand in a collegial environment. In order to maintain the space we have created for this, we will continue our protest. We invite all staff and students to participate in the development of truly democratic governance structures at the department, faculty, and university level. To ensure the coordination of a university-wide agenda, we will establish a representative body of students and staff in order to achieve sustainable change.

 

4 reacties

Opgeslagen onder Files, Updates

Nieuwe profielschets gelekt: “Ontwerp Profiel 2016 – De houtskoolschets”

Ontwerp Profiel 2016 – De houtskoolschets

Ondanks de beloften van de decaan nog steeds MEER verbreding, MINDER specialisatie. Onder meer: de kleine talen verdwijnen als zelfstandige opleidingen, mastervakken moeten minimaal 20 studenten trekken. Lees het stuk zelf en houd onze facebookpagina in de gaten voor de volgende actiebijeenkomst!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Eerste uitkomsten werkgroepen gelekt!

“Onze studenten voelen geen noodzaak om binnen het keurslijf van de opleiding te blijven, maar maken al vroeg gebruik van de keuzevrijheid die geboden wordt.”

Daar moet, volgens de Werkroep Student Experience, iets aangedaan worden: “meer ambitie, minder vrijblijvendheid” luidt het advies. Lees het hele advies hier:

Advies ‘Onderwijs en Student-experience’

Ook een deel van het advies van de werkgroep Talen is inmiddels bekend: minder taalverwerving, minder specialisatie binnen het eigen vakgebied, meer vakken samen met andere studies. Lees hier meer:

Herinrichting Talen

In het geval van de werkgroep talen is de eacte uitkomst van de werkgroep nog niet bekend. Opnieuw tasten studenten in het duister en is meedoen aan de inhoudelijke discussie dus onmogelijk,dit terwijl decaan van Vree telkens weer aangeeft dat iedereen mee kan denken.

1 reactie

Opgeslagen onder Files, Updates

Humanities Files: o.a. begroting 2015

Briefcase-With-Money-Hi-Res[1]
Sinds vanavond zijn onze (gelekte) bronnen te lezen in de Humanities Files map. Belangrijk is de begroting over 2015, die ondergebracht is bij de submap “Plannen 2015”. We zullen Humanities Files up-to-date houden met belangrijke documenten die we in handen krijgen, dus houd het in de gaten.

Open Humanities Files

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Open brief van de FSR Utrecht aan Jet Bussemaker

Utrecht | 2 maart
Geachte dr. Bussemaker,

Terwijl het Maagdenhuis al dagen bezet wordt door activisten is het bij het Bestuurscentrum van de Universiteit Utrecht erg rustig. Toch is die rust bedrieglijk. Ook in Utrecht borrelt er al jaren onvrede, kritiek en een gevoel van onmacht over de koers van Nederlandse universiteiten. Omdat juist onze discipline vaak als eerste geslachtofferd wordt bij een bezuiniging, voelen wij ons als studentengeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen (GW) genoodzaakt om te reageren op de situatie aan de UvA. De huidige protesten richten zich met name op het rendementsdenken, een ideologie die ook in Utrecht zijn entree heeft gemaakt.

Het afgelopen academisch jaar hebben wij als medezeggenschappers ondervonden hoe het beleid doordrongen is met de wensen uit Den Haag. Zowel ons faculteitsbestuur als het College van Bestuur zijn noodgedwongen gebonden aan dit gedachtegoed. Zo wordt sneller afstuderen belangrijker geacht dan het schrijven van een goede scriptie.

Een jaar terug was er landelijke ophef over het negatieve rapport van de visitatiecommissie over de scripties bij GW-faculteiten. Dit soort incidenten zijn sterk verbonden met het rendementsdenken. Natuurlijk begrijpen wij ook dat universiteiten voorzichtig moeten omgaan met geld, maar wij denken dat dit is doorgeslagen naar een drang om alles in eurotekens uit te drukken. En dat terwijl deze doctrine, net als in Amsterdam, ook in Utrecht niet breed wordt gedragen door de personen die de gevolgen van het beleid direct ondervinden, namelijk studenten en docenten. Zelfs multinationals besteden steeds meer aandacht aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als bijvoorbeeld commerciële uitgeverijen vanuit hun overtuiging ook onrendabele dichtbundels uitbrengen, waarom zou een semioverheidsinstelling als een universiteit dat niet kunnen?

Dankzij een dichte mist van universitaire bureaucratie, weet het rendementsdenken, ondanks het gebrek aan draagvlak, toch ingang te vinden in de universiteiten. Er wordt geen fatsoenlijk tegengewicht geboden aan beslissingen van bovenaf. Dit zou de taak van de medezeggenschap moeten zijn, maar deze wordt niet genoeg in staat gesteld invloed uit te oefenen. Wij merken dat we rationele argumenten kunnen leveren aan het bestuur, maar in een groot deel van de gevallen missen deze slagkracht door een gebrekkig wettelijk kader. Noodgrepen als kraken en staken zoals in Amsterdam zijn daar het gevolg van.

Het wettelijk kader wordt gevormd door de wet op het hoger onderwijs uit 1992, waarin onder meer de rechten van de medezeggenschap zijn vastgesteld. In de praktijk schiet de wet simpelweg tekort. Zo staat in de wet dat wij als faculteitsraad alleen instemmingsrecht hebben op wijzigingen in het faculteitsreglement en de Onderwijs- en Examenregeling. Er wordt echter veel meer beleid gemaakt binnen de faculteit en vaak worden we geconfronteerd met al vooraf genomen beslissingen. Bovendien maakt de complexe structuur van bestuur en medezeggenschap het mogelijk dat verschillende lagen van bestuur naar elkaar wijzen als het gaat om verantwoordelijkheid. Zo is het vaak onduidelijk of zaken op facultair- of op opleidingsniveau besloten moeten worden. Deze omstandigheden bemoeilijken de inspraak van studenten en docenten binnen hun universiteit.

Door de jaren heen heeft de wet hoger onderwijs het rendementsdenken echter geen strobreed in de weg kunnen leggen. Wij pleiten daarom voor een herziening van de wet wat betreft het deel dat over medezeggenschap is opgenomen. Een uitbreiding van de wettelijk vastgelegde instrumenten voor medezeggenschappers kunnen de balans tussen het bestuur van bovenaf en de wensen van onderop herstellen. Studenten die een gebouw moeten bezetten om hun punt te kunnen maken en compromissen te kunnen sluiten, laten zien dat ze zich niet meer verbonden voelen met de koers van hun universiteit. Als de wensen van studenten en docenten gereflecteerd worden in het beleid, dan kunnen ze zich er ook aan verbinden. Om dit te realiseren is een sterke, wettelijk geregelde, positie van de medezeggenschap nodig.

Met hartelijke groeten,
De studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files