Categorie archief: Updates

Open brief aan de RvT

Geachte leden van de Raad van Toezicht, beste Atzo,

Nu de storm die opstak na het lekken van de namen van de kandidaten voor het College van Bestuur (CvB) van de UvA weer enigszins is gaan liggen, willen wij aandacht vragen voor het volgende. Wij hebben ernstige bedenkingen, niet alleen bij uw rol in de benoemingsprocedure, maar ook bij uw positie in het algemeen. Wat gebleken is uit het hele circus rondom het lekken en het aftreden van Hans Amman – iets waar u wat al te vroom mee bent omgegaan – is de volstrekt ongeoorloofde inmenging van uw raad in het bepalen van universitair beleid. Ten eerste is dit slecht voor de geloofwaardigheid van het nieuwe CvB (die gezien het door u geforceerde gebrek aan inspraak al niet groot was), ten tweede gaat u duidelijk uw boekje te buiten door de gangbare beleidsprocedures te omzeilen, en ten derde duidt het hele voorval op de onhoudbaarheid van de waanzinnige, uit het bedrijfsleven geleende constructie waarvan uw raad deel uitmaakt. Laat ons één en ander verhelderen.

Te beginnen met die constructie, en hoe die bol staat van schijnbaar nepotisme en belangenverstrengeling. Ten eerste bent u verwikkeld in een politiek machtsspel op zowel lokaal als landelijk niveau. Ten tweede zijn er duidelijke belangenverstrengelingen zichtbaar tussen verschillende leden van de Raad van Toezicht (RvT) en hun (voormalige) andere banen. Zo is Atzo Nicolaï zelf projectleider politieke uitgangspunten bij het ministerie van OCW geweest en heeft dus actief vormgegeven aan het Nederlandse onderwijsbeleid, waar hij dan nu op zou moeten toezien. Verder is hij directeur bij DSM en zit hij in het bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Met andere woorden: hij komt uit het bedrijfsleven, is lobbyist voor het bedrijfsleven, en moet toezicht houden op beleid dat hij zelf mede heeft bepaald. Daarnaast was Louise Gunning voorzitter van de Raad van Commissarissen bij DSM, vervolgens werd Nicolaï daar directeur, Gunning werd voorzitter van het CvB op de UvA, en Nicolaï op zijn beurt weer voorzitter van de RvT aldaar: wat een feest van herkenning! Net zoals Nicolaï aan zijn banen komt door headhunter Egon Zehnder, die hij dan weer inschakelt om het leeggelopen CvB op te vullen. Dan is er nog Marleen Barth. Zij is op dit moment naast haar lidmaatschap voor de RvT ook voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Ze heeft daarmee duidelijke banden met minister Bussemaker en oudcollegelid Louise Gunning (beide PvdA-ers), om maar te zwijgen van politieke belangen. Verder is er Rinse de Jong die bestuurder is van de Stichting Aandelenbeheer BAM Groep. Toevalligerwijs is BAM de uitvoerder van de bouw van de nieuwe campussen van de UvA. Ten slotte Lidwin van Velden: zij is op dit moment lid van het Audit Committee van het ministerie van OCW. Voor je denkt: ach, daar zijn vast meer mensen lid van: ja, maar slechts een handvol. Zij is één van ongeveer vijf mensen die advies geven aan de minister over de bedrijfsvoering en verantwoording. Dat wil zeggen, onder andere het controleren van de jaarrekening.

Kort samengevat: alle leden van de RvT komen uit het zogenoemde old boys network, niet toevallig kennen zij elkaar allemaal en zijn nauw verbonden aan het bedrijfsleven en de politiek. De andere functies die de leden van de Raad van Toezicht bekleden raken zeer nauw aan de letter van de wet: “De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de universiteit. De leden van de raad zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal.” Het moge duidelijk zijn dat uw gehele raad op gespannen voet verkeert met deze stipulatie. In het bedrijfsleven mag het misschien gewoon zijn dat toezichthouders en bestuurders van één organisatie ook nauw verbonden zijn met andere organisaties en beleidsmakers die baat hebben bij bepaalde contracten en beleidsmatige bepalingen, maar dat lijkt ons in het geheel niet wenselijk voor een semipublieke instelling als de universiteit.

Nou vonden we dit al langer, maar we zien ons gesterkt in onze overtuiging en genoodzaakt hierover de alarmbel te luiden door de onbeschaamdheid waarmee uw raad zich heeft opgesteld in de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden, de manier waarop u steeds de invloed van de medezeggenschap heeft geneutraliseerd, en niet te vergeten het feit dat u er niet voor terugdeinst bestuurders weg te sturen die kritisch zijn over de UvA-HvAsamenwerking. Wij eisen daarom het volgende: (1) dat u onverwijld opheldering verschaft over uw conflict met Hans Amman, waarbij we specifiek van Atzo Nicolaï antwoord willen op de vraag of hij denkt hiermee Jet Bussemaker, die gedeeltelijk de fusie heeft verwezenlijkt als rector van de HvA en daarom voorstander is van de fusie, gepaaid te hebben en zodoende zijn herbenoeming heeft veiliggesteld. Daarmee samenhangend willen we weten of er gekozen is voor CvB-leden die er dezelfde opvatting over de fusie op na houden als uzelf; (2) dat u onmiddellijk luistert naar de stem van de rede en van het grootste deel van de academische gemeenschap en begint met de ontvlechting van UvA en HvA; (3) dat u niet langer de medezeggenschap muilkorft en de uitkomsten van de onderzoekscommissies tegenwerkt, maar ruim baan geeft aan het proces van democratisering en decentralisatie.

Wij verwachten op korte termijn de alhier verzochte opheldering. Ook willen wij erop wijzen dat de RvT naar ons inzicht al een groot legitimiteitsprobleem heeft als station in de banencarrousel van een old boys network dat evenzo makkelijk functies verdeelt in de politiek en het bedrijfsleven, en waar dus permanent een geur van belangenverstrengeling aan kleeft. De huidige toestand rond het CvB trekt de geloofwaardigheid van de RvT nog verder naar beneden. Een inadequate reactie op de hier gestelde eisen en verzoeken moet wat ons betreft daarom leiden tot het onmiddellijke aftreden van de RvT, alsmede een grondige herziening van de bestaande verantwoordingsstructuur, d.w.z. afschaffing van de RvT als bestuurlijk gremium. Tot slot: wij deinzen er niet voor terug actie te voeren ter versterking van onze punten, mocht dit nodig zijn.

In afwachting van een snel antwoord,

Humanities Rally en de Nieuwe Universiteit

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Procedure benoeming nieuwe decaan

De procedure voor de benoeming van een nieuwe decaan op de FGw doet volgens ons niet genoeg recht aan de roep op democratie, transparantie en betrokkenheid van de facultaire gemeenschap die we het afgelopen anderhalf jaar duidelijk hebben laten horen. Op dit moment zal er enkel een presentatie komen van de decaan, na benoeming. Dit doet op geen enkele manier recht aan datgene waar wij voor staan.

 

In de mail die door de benoemingsadviescommissie naar alle docenten en studenten is gestuurd staat dat tijdens het facultair beraad ook de procedure besproken zal worden. Dit is de laatste kans om als facultaire gemeenschap te laten horen dat we het anders willen. Daarom roepen wij jullie op allemaal te mailen naar fsr-fgw@uva.nl (een voorbeeldmail kun je vinden via onderstaande link).

Daarnaast zou het ontzettend goed zijn als jullie ook op maandag 7 maart om 16:00 naar het Facultair Beraad komen om daar je mening te laten horen. Dit zal plaatsvinden op de Oudemanhuispoort zaal A008.

Concept brief NL

 

The procedure concerning the selection of the new dean at the humanities faculty does no justice to the call for democracy, transparency and involvement of the faculty community that we’ve heard in the last year and a half. The procedure only contains a presentation of the dean after he or she has been appointed. This does no justice in any way to what we stand for.
In the e-mail send by the selection committee to all students and staff mentions the procedure will also be discussed during the Facultair Beraad. This is our last chance to tell them we want to change the procedure. Therefore, we call upon you to e-mail fsr-fgw@uva.nl (you can find a concept e-mail in the link below).

Besides that, it would be much appreciated if you could attend the Facultair Beraad at March 7th to voice your opinion. This will take place at the Oudemanhuispoort room A008.

Concept letter en

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Humanities Rally partij zoekt kandidaten

Humanities Rally is naast een actiegroep nu ook al meer dan vijf maanden actief als studentenpartij in de studentenraad van de FGw, onder de naam Humanities Rally Partij. Hoewel de inspraak van studenten nog steeds beperkt is, is de aanwezigheid van een kritische groep studenten in de medezeggenschap belangrijk. We hebben in de raad succesvol gestreden tegen het afschaffen van studies en voor het afschaffen van onnodige rendementsmaatregelen. Onze raadsleden hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er op onze faculteit voorlopig geen selectie bij reguliere masters komt.

Omdat we door willen gaan met het strijden voor een betere faculteit doet Humanities Rally Partij ook mee met de verkiezingen voor volgend jaar. We zijn dan ook vanaf nu op zoek naar mensen die de facultaire studentenraad in willen namens Humanities Rally Partij: studenten die geloven in meer inspraak voor docenten, die streven naar een bottom-up bestuursstructuur en die zich willen inzetten voor een transparantere faculteit met meer autonomie, waar specialisatie boven verbreding gaat.

Wie geïnteresseerd is of graag meer wil weten kan dat laten weten via de mail (humanitiesrally@gmail.com) of zich persoonlijk tot één van de leden van de sollicitatiecommissie richten. Schroom niet om bij twijfel vragen te stellen!

Op 22 februari om 20:00 uur in zaal 1.04 van het P.C. Hoofthuis zullen we voor geïnteresseerden een informatieavond houden over wat men van werken in de facultaire studentenraad kan verwachten. Wees erbij! De definitieve keuze voor de inzetbaarheid voor de kandidatenlijst willen we uiterlijk 21 maart weten. Voor iedereen die geïnteresseerd is, houd 26 & 27 maart vrij: in dit weekend zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

*****English*****

you might have heard that Humanities Rally has also been active in the faculty student council for the last five or so months. The members of the Humanities Rally Party (the student council party) have achieved some important successes, despite having little real say in important matters. They have successfully fought against efficiency measures that lessen the quality of education and research. For instance, they have made sure regular masters will not be selective at our faculty. This shows how important it is to have critical students in the student council.

Because we want to continue fighting for a better faculty through the means of the student council, Humanities Rally Party will participate in the oncoming elections. Starting now, we will be looking for people who want to join the student council on behalf of the Humanities Rally Party. We’re looking for students who believe teachers and students should have more say in the faculty, who strive for a bottom-up management structure and who want to fight for a more transparent faculty with more autonomy, a faculty at which specialisation is more important than massification. [Important: the paper reality of the UvA exists only in Dutch, so keep this in mind!]

Anyone who is interested or want to receive more information can send us an email (humanitiesrally@gmail.com) or you can ask one of the members of the selection committee. Do not hesitate to ask us!

We will be organising an information night for everyone who is interested at February 22nd at 20:00 in room 1.04 at the P.C. Hoofthuis. Be there!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Een Nieuwe Lente, een Nieuw Geluid | Actie Dies Natalis UvA

Vanmiddag viert de UvA feest. De Universiteit van Amsterdam viert wel vaker feest; soms met afscheidsfeestjes voor ondemocratisch verkozen voorzitters à €10.000, en nu met een duur verjaardagsdiner in het Krasnapolsky. In tijden van bezuinigingen vinden veel van de genodigde hoogleraren die hun onderwijs langzaam doodbezuinigd zien worden dit soort uitgaven erg pijnlijk. Nadat bleek dat ze, na het aangeboden te hebben, niet eens de mogelijkheid hebben zelf te betalen heeft een groep, waaronder de Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad, het diner geboycot. Ook dit jaar vindt dit verjaardagsdiner plaats in besloten kringen. Gelukkig is voor de plechtigheid in de Lutherse kerk wel iedereen uitgenodigd. Op andere gebieden is er helaas veel minder sprake van inclusiviteit. Bij de benoemingsprocedure van de nieuwe rector is zowel de centrale studentenraad als de centrale ondernemingsraad niet betrokken. Om van de gehele academische gemeenschap nog maar te zwijgen.

Het thema van de 384ste verjaardag van de Universiteit van Amsterdam is “Academische Lente”. Op deze dag zal Rector Dymph van den Boom spreken over Open Science en over hoe toegang tot- en transparantie van- onderzoek de verhouding tussen maatschappij en wetenschap zullen veranderen. Bij een pleidooi voor transparantie, open access, open peer review en open methodologie hoort volgens ons ook het zelf toepassen van deze principes, en bij een nieuwe lente hoort een nieuw geluid. Bij een Diesviering voor een Universiteit die na een jaar protest van studenten en docenten te onderdrukken nog steeds niet de transparantie beoefent die zij voorstaat, hoort echter in de eerste plaats rouw.

Een nieuw geluid ontbreekt volledig bij de benoemingsprocedure van de nieuwe leden voor het College van Bestuur. De stem van de protesten was duidelijk: klaar met de achterkamertjes, het old-boys-network, de corporate universiteit; op naar openheid en democratie. Al vrij snel na de ontruiming van het Maagdenhuis bleek echter dat de niet democratisch verkozen Raad van Toezicht niet bereid was te luisteren naar de roep van docenten en studenten om meer transparantie, democratie en betrokkenheid . Sterker nog; er werd intimiderend omgegaan met CSR-leden en quasi-inschikkelijk werd toegegeven aan een, voor de Raad van Toezicht geheel consequentieloze, ‘betrekking van de medezeggenschap’. De medezeggenschap heeft zelfs voor dit vrij magere resultaat een harde strijd moeten voeren, terwijl de ondernemingsraad en studentenraad juist de organen zijn die structureel moeten samenwerken met de nieuwe collegeleden, niet de Raad van Toezicht.

In de praktijk blijkt dat de betrokkenheid van de medezeggenschap bestaat uit adviezen waar niet naar geluisterd hoeft te worden en twee zetels in de sollicitatiecommissies, waarbij de medezeggenschap zwaar in de minderheid is in vergelijking met leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast krijgen de Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad slechts 48 uur om het draagvlak van de uiteindelijke kandidaten te onderzoeken en een beslissing te nemen. Bovendien is er strikte geheimhoudingsplicht over wie de kandidaten, door een headhuntersbedrijf op de longlist gezet, zijn: de kandidaten blijven anoniem. Het geeft weinig hoop op een nieuwe wind aan de UvA als een voorzitter en een rector voor hun aanstelling al niet de verantwoordelijkheid willen nemen met de academische gemeenschap in gesprek te gaan. Dit past niet bij een universiteit, en al helemaal niet bij de Universiteit van Amsterdam, waar men na de onrust van vorig jaar beweert democratie en openheid zo hoog in het vaandel te hebben staan.

Er was een uitstekende kans voor vernieuwing: Na de protesten is er een commissie ingesteld die onderzoek zou doen naar mogelijke vormen van democratisering aan de UvA. Deze commissie had bij uitstek iets kunnen zeggen over de benoemingsprocedure van de nieuwe rector magnificus en van de nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Zoals de procedure nu verloopt wordt de commisise Democratisering en Decentralisering volledig buiten spel gezet in deze procedure.

Het gewenste nieuwe geluid hebben we van de UvA dus nog niet gehoord. Daarom herhalen ook wij een oude boodschap: er valt hier niets te vieren. Vorig jaar viel er tijdens de Dies niets te vieren omdat er fors bezuinigd werd zonder inspraak van de academische gemeenschap. Dit jaar kampt de universiteit wederom met grootscheepse bezuinigingen.
Bovendien valt er niets te vieren omdat na alle moeite die actiegroepen en medezeggenschap gedaan hebben, transparantie en democratie nog steeds slechts woorden zijn voor openingsredes, die niet toegepast worden. Voorgaand jaar zei Van Den Boom “competente rebellen” te willen opleiden, maar vervolgens stuurde het College de ME op de academische gemeenschap af toen daar daadwerkelijk sprake van leek te zijn. Dit jaar roept ze op tot open access zonder zelf transparant te handelen.

Daarom rouwen wij op deze geboortedag. We dragen de universiteit ter aarde, wegens gebrek aan democratie en transparantie gestorven. Alleen mensen die niet geven om niet-verlengde contracten, de ontslagen die nog steeds vallen, de verdwijnende studies, de verhoogde werkdruk en het gebrek aan democratie op de UvA kunnen vandaag feest vieren. Voor studenten en medewerkers ligt dit anders. We condoleren iedereen die vandaag de Lutherse Kerk naar binnen gaat. We betuigen ons oprechte medeleven met iedereen die denkt iets te kunnen vieren.

Zie ook:
UvA berichtgeving over de Academische Lente, de muzikale aap en Dymph

Benoemingsprocedure UvA onwaardig: over de benoemingsperiode, geschreven door academici van de UvA

Over de problemen aan de UvA en de noodzaak tot actie (ouder artikel)

Contact met Humanities Rally

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Brief van commissie democratisering en decentralisering

Via de contactgroep kregen wij onderstaande brief toegestuurd.

Download als pdf

Beste leden van de contactcommissie,

Bijna vier weken geleden is de commissie Democratisering en Decentralisering geïnstalleerd. Een mooi moment voor een update over de stand van zaken en de plannen voor de komende weken.

Wat is er gedaan?

Een paar dagen na onze installatie zijn wij voor het eerst in bijna voltallige samenstelling bijeen gekomen. We spraken met elkaar over praktische zaken, zoals welke faciliteiten we nodig hebben en hoe we willen communiceren met elkaar en met de academische gemeenschap. Met een commissie van acht personen en nog geen secretariële ondersteuning, zijn goede afspraken daarover essentieel.

Maar natuurlijk hebben we ook gesproken over hoe we het werkplan gaan uitvoeren en kwam de inhoud aan bod. Met levendige discussies over hoe we zelf kijken naar het hoger onderwijs, de wettelijke (on)mogelijkheden, de knelpunten op verschillende faculteiten aan de UvA en mogelijke oplossingen. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de commissie op veel punten op één lijn zit. De samenwerking tijdens en buiten de vergaderingen is buitengewoon goed te noemen.

 

Al tijdens de presentatie op 18 november gaven wij aan zo snel mogelijk echt aan de slag te willen gaan. Dus dat hebben wij vervolgens ook gedaan. Leden van de commissie gingen bij diverse faculteiten op bezoek om te praten met belanghebbenden en medezeggenschapsorganen. Er is contact geweest met de medezeggenschapsraad van de HvA en met de commissie Personeel. En er is flink wat informatie verzameld zodat de commissieleden zich goed konden inlezen. We hebben ons geen moment verveeld.

Daarnaast zijn we natuurlijk druk geweest met het opstellen van een begroting. Op moment van schrijven werken we aan de laatste correcties voordat we het stuk naar het College van Bestuur sturen. We gaan in die begroting primair uit van wat er nodig is om het werkplan uit te voeren. Dit werkplan is immers goedgekeurd door de precommissie en is onze leidraad gedurende het proces. Desalniettemin is het bedrag dat nodig is voor een commissie met acht leden, ondersteuning en met een forse opdracht behoorlijk. Wij gaan ons best doen om onder de bedragen die zijn begroot te blijven.

Subcommissie Diversiteit
De precommissie is in het laatste stadium van samenstelling van de subcommissie Diversiteit. De beoogd voorzitter van de subcommissie is tevens lid van de Commissie D&D, waardoor de brugfunctie tussen de beide commissies is gegarandeerd. Het sollicitatieproces heeft wat vertraging opgelopen, maar wordt naar verwacht aan het eind van de eerste week van januari 2016 afgerond. Wel is de subcommissie Diversiteit ook alvast aan de slag gegaan met een begroting zodat de commissie zo snel mogelijk na instelling aan de slag kan.

Terugtreden Loe Sprengers
Er is ook minder goed nieuws te melden: een paar dagen geleden liet Loe Sprengers ons weten zich terug te trekken als lid van de commissie. Loe Sprengers heeft voor hij lid werd van de commissie aangegeven dat zijn kantoor regelmatig werknemers en medezeggenschapsorganen van de UvA bijstaat. Daarover is afstemming gezocht met het College van Bestuur en is afgesproken dat hij zelf niet zou optreden als advocaat voor een werknemer of voor een medezeggenschapsraad van de UvA gedurende de tijd dat de commissie D&D aan het werk was. Dit leek beide partijen een goede werkwijze. Kort nadat de commissie werd benoemd werd vervolgens het kantoor van Loe Sprengers benaderd met een vraag van de Ondernemingsraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In lijn met de gemaakte afspraken zou een collega deze Ondernemingsraad bijstaan. Het bestuur van de faculteit liet echter weten dit onwenselijk te vinden gezien Loe’s betrokkenheid bij de commissiewerkzaamheden. Omdat Loe Sprengers wil voorkomen dat zijn positie, of die van zijn kantoor langs deze weg ter discussie wordt gesteld, heeft hij besloten zich terug te trekken. De overige commissieleden betreuren dit, maar vinden het een afweging die alleen Loe zelf kan maken. Wij hopen dat hij in een later stadium de commissie kan adviseren waar het gaat om specifieke juridisch-bestuurlijke kwesties. Op die manier kan zijn expertise dan toch worden ingezet.

Komende weken
Met de kerstvakantie voor de deur beseffen wij dat een aantal gebouwen van de UvA tijdelijk dicht is. Maar wij hebben genoeg te doen de komende tijd. Prioriteit ligt bij het laten vaststellen van de begroting, het regelen van secretariële ondersteuning en de organisatie van bijeenkomsten in januari. Ook het maken van een website en een goed communicatiebeleid en het regelen van werkplekken zijn zaken die wij de komende weken op orde gaan maken.

Zoals jullie kunnen lezen zijn we dus al bezig met een heel aantal zaken en zullen we op korte termijn ook zorgen dat we beter vindbaar zijn. Natuurlijk zijn we nu ook al bereikbaar voor input, opmerkingen en vragen via telefoon, mail of in persoon.

Rest mij te zeggen dat deze update uiteraard doorgestuurd mag worden naar alle relevante organen en personen die belangstelling hebben. Helaas hebben wij nog geen secretariële ondersteuning en zijn we daardoor nog niet begonnen met het verzamelen van mailadressen. Maar misschien dat jullie ons kunnen helpen om geïnteresseerden te bereiken.

 

Met vriendelijke groet,

Lisa Westerveld

Voorzitter commissie Democratisering en Decentralisering

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Reactie op de Conceptkaderbrief 2016

Het CvB is ertoe overgegaan lippendienst te bewijzen aan transparantie en democratie: de Kaderbrief 2016 (waarin de financiële kaders voor het beleid van komend jaar uiteen worden gezet en toegelicht) is online geplaatst zodat alle studenten en docenten hierop suggesties kunnen leveren. Door dit echter in de zomervakantie te doen en studenten de Kaderbrief niet per mail te sturen, kunnen de beleidsmakers ervan uitgaan dat ze met weinig inspraak rekening zullen moeten houden. Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA en University of Colour hebben de Kaderbrief geanalyseerd en stellen vast dat de trend van de afgelopen jaren, ondanks al het verzet van de afgelopen periode, wordt voortgezet: er wordt doorgegaan met bezuinigen, het primaat van Onderwijs en Onderzoek staat nog altijd onder druk vanwege vastgoedavonturen en het beleid blijft gericht op het verhogen van studierendement in plaats van kwaliteit.

Bezuinigingen

De verdeling van financiële middelen wordt nog steeds uitgevoerd op basis van kwantitatieve output, waarvan de indicatoren de aantallen eerstejaars inschrijvingen, diploma’s (nominaal+1), studiepunten en promoties zijn. Door eerdere bezuinigingen op de FGw is het aantal promoties gedaald. Hierdoor slinken de budgetten verder, zodat verdere bezuinigingen als noodzakelijke oplossing worden gepresenteerd (Kaderbrief p. 28). Hiermee wordt op den duur een neerwaartse spiraal ingezet die het potentieel verwoestende effect van deze vorm van financiering aantoont. Op de FGw is het resultaat een structurele bezuiniging (verbloemd als “ombuiging”) van 8,1 miljoen euro. Het is dan ook te verwachten dat Onderwijs en Onderzoek het komende jaar zullen lijden.

De negatieve effecten van financiering op basis van volatiele factoren als aantallen eerstejaars-inschrijvingen en behaalde studiepunten en diploma’s lijken tegelijkertijd welbekend te zijn aan de beleidsmakers, want het AMC, de ACTA en AUC krijgen hun financiële middelen op historische basis (Kaderbrief p. 7). De mogelijk positieve effecten van de outputfinanciering (meer geld in tijden van hogere output) worden teniet gedaan doordat de faculteiten hun geld niet mogen opsparen in anticipatie op potentieel dalende studentenaantallen. Een op z’n minst gedeeltelijke verdeling op historische basis voor alle faculteiten is mogelijk en wenselijk.

Daarnaast is ook niet duidelijk op basis van welke berekening de bezuinigingen van 8,1 miljoen op de FGw noodzakelijk zouden zijn. Berekend op basis van de gegeven sleutel in de Kaderbrief en de verwachte cijfers voor 2016 is er op onderwijs slechts een tekort van ongeveer 2 miljoen, wat niet in de buurt komt van de als ‘structurele noodzaak’ gepresenteerde 8,1 miljoen. De Kaderbrief schiet hopeloos tekort wanneer bezuinigingen niet met heldere cijfers onderbouwd kunnen worden. Dezelfde onduidelijkheid geldt voor de bezuinigingen op de FdR. Wat is de noodzaak daarvan? In de Kaderbrief wordt in tabel 8 op pagina 18 namelijk enkel een stijging voorspeld van de genoemde financieringsindicatoren en wordt er geen tekort aangegeven. Volgens de logica van het allocatiemodel zou dit juist tot een verhoging, niet een reductie van middelen moeten leiden.

Waar de beleidsmakers kennelijk hun hand niet omdraaien om miljoenenbezuinigingen door te voeren op Onderwijs en Onderzoek, kunnen besparingen op de overhead alleen met een “aanmerkelijke inspanning” en ook alleen ergens in de komende jaren gerealiseerd worden (Kaderbrief p. 31). Waarom deze besparingen voornamelijk op Facultair en niet op Centraal niveau uitgevoerd moeten worden is volledig onduidelijk, en waarom de door de besparingen vrijgekomen middelen worden ingezet voor andere indirecte kosten in plaats van Onderwijs en Onderzoek is eveneens raadselachtig.

Onduidelijkheden

De Kaderbrief is een poging tot het verschaffen van meer helderheid. Toch blijven veel dingen onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld in het Jaarverslag 2014 de volgende opmerking te lezen: “uit recente herberekening blijkt dat er meer middelen nodig zijn om de volledige Binnenstadscampus te realiseren dan in de oorspronkelijke planvorming was bedacht.” Maar hoeveel meer wordt niet toegelicht.? En waarom staat dit niet in de Kaderbrief? Wat zijn de gevolgen van deze noodzaak tot ‘meer middelen dan gepland’? Verder streeft de meerjarenbegroting er tot 2019 naar de faculteiten een nulresultaat te laten realiseren. Vastgoed blijft echter dramatische verliezen draaien: van ca. -20 000 tot ca. -12 000 (Kaderbrief p. 11). Waarom geldt hier een andere eis? Waarom is het strikt noodzakelijk dat de faculteiten een nulresultaat behalen (desnoods d.m.v. bezuinigingen), terwijl Vastgoed hiervan gevrijwaard is en wat is het gevolg hiervan?

Vaak wordt de begroting zo onnauwkeurig opgesteld dat er in werkelijkheid meer geld beschikbaar is dan geraamd (Kaderbrief p. 13). In 2014 is er bijvoorbeeld duidelijk meer geld overgebleven (tabel 3, p. 11 Kaderbrief). Waren in het licht van onnauwkeurig begrotingswerk de bezuinigingen op de FGw en FdR überhaupt wel noodzakelijk?

In de Kaderbrief staat het volgende te lezen: “De UvA geeft meer middelen uit dan zij binnenkrijgt en deed daar al een (voor) investering mee in de gevraagde doelen. Faculteiten zal als onderdeel van de begroting 2016 gevraagd worden concreet aan te geven welke uitgaven daar reeds plaatsvonden of nu extra worden gedaan die te relateren zijn aan de gevraagde voorinvestering” (Kaderbrief p. 28). Uit deze passage kan worden opgemaakt dat de UvA geen inzicht heeft in hoe de voorinvesteringen zijn gedaan, of dat ze überhaupt zijn gedaan, terwijl op pagina 12 staat dat er voor de UvA reeds voorzien was in verbeteringen op dit gebied door verhoging van het aantal contacturen in het eerste bachelorjaar en door uitvoering van de maatregelen studiesucces, waaronder de investeringen in UvA Matching en UvA Q (UvA Matching wordt hier opgevoerd als investering in onderwijskwaliteit). Hoe is het mogelijk dat de UvA investeert met geld dat er niet is?  En als dat  vervolgens t toch gedaan wordt, niet weet waar dat geld heen is gegaan?

Genoemde voorinvesteringen worden gedaan vooruitlopend op de financiële middelen die vanaf 2018 zullen vrijkomen in verband met de invoering van het leenstelsel (verbloemd als “studievoorschot”). Hieromtrent bestaat veel onduidelijkheid in de Kaderbrief. Zo staat er dat er 6.2 miljoen structureel ten goede komt aan het onderwijsbudget vanaf 2018, maar in de factsheet waarnaar verwezen wordt staat dat er gemiddeld 17 miljoen vrijkomt per universiteit. Hoe wordt de gigantische discrepantie tussen deze twee bedragen verantwoord? Volgens de kaderbrief zou er bovendien 4 miljoen beschikbaar zijn voor de voorinvesteringen, op basis van het jaarverslag 2014 (p.148) staan echter cijfers die dit tegenspreken. Waaruit wordt deze extra voorinvestering dan gedaan? Waarom wordt de 6.2 miljoen die verwacht wordt per 2018 verwerkt in de begroting, terwijl in de Risicoparagraaf (Kaderbrief p. 15) staat dat er onzekerheid is over de mate waarin de middelen voor het studievoorschot ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden? Wat voor effect hebben de voorinvesteringen op de daadwerkelijke uitkering van het studievoorschot? Worden de voorinvesteringen terugbetaald vanuit de middelen voor het studievoorschot? Zo niet, waaruit wordt het dan betaald?

De Kaderbrief verklaart zowel de kosten als de baten aan de faculteiten over te dragen, d.w.z. de faculteiten krijgen middelen toebedeeld en hebben de verantwoordelijkheid voor alle kosten, zodat wetenschappers zelf zouden kunnen bepalen welke middelen waarvoor worden ingezet (Kaderbrief p. 11). Deze schijnbare autonomie wordt echter vanuit centraal niveau ondermijnd doordat de kosten worden verhoogd maar de baten gelijk blijven. Het bestuur berekent aan de faculteiten een verhoging van de huurprijs per vierkante meter door van 3,5% per jaar tot 2019, die bovenop de inflatie komt.  Door tegelijkertijd de tarieven onderwijs over de jaren heen gelijk te houden, wordt er hier geen rekening gehouden met de inflatie (Kaderbrief p. 18). Dit zou een effect zijn van het streven van de UvA om stabiele prijzen in het allocatiemodel te hebben, zodat faculteiten weten waar ze in de toekomst op kunnen rekenen (Kaderbrief p. 12). In werkelijkheid is dit echter een bezuinigingsmaatregel, omdat de inflatiecorrectie wel wordt toegepast op de huurprijs en daarbovenop de huurprijs stijgt terwijl de tarieven, dus de baten, voor de faculteiten gelijk blijven (Kaderbrief p. 31). In plaats van dat de autonomie van de faculteiten gegarandeerd is, wordt hen dus in feite middels de volledig ongecompenseerde huurverhoging geld afgetroggeld dat terugvloeit naar het centrale niveau – geld dat bestemd is voor Onderwijs en Onderzoek en waarover de faculteiten vrije beschikking zouden moeten hebben.

Door de huurprijzen drastisch te verhogen gedraagt het CvB zich feitelijk als een soort huisjesmelker. De motivering van de huurverhoging ligt vermoedelijk in de solvabiliteitseis van de Onderwijsinspectie, die bij 30% ligt. De opmerking in de Kaderbrief dat “met financiers” een solvabiliteit van 15% is afgesproken, is in het licht van de door de Onderwijsinspectie verhoogde eis moeilijk te plaatsen. Dat bij aanvang van het Huisvestingsplan een solvabiliteit van 20% als voldoende werd ingeschat om eventuele risico’s op te vangen is nu juist de crux (Kaderbrief p. 13). Want hoe wordt de solvabiliteit in stand gehouden? Gezien de middelen die nodig zijn voor de realisering van de megalomane vastgoedprojecten waarin de UvA zich heeft gestort, moet ook het eigen vermogen vergroot worden. Bezuinigingsmaatregelen zoals huurverhoging dragen daartoe bij, maar verloochenen het primaat van Onderwijs en Onderzoek.

De Kaderbrief verzuimt te vermelden waar het geld vandaan komt voor de compensatie via het budget voor de UB (Kaderbrief p. 32) en maakt überhaupt geen gewag van de activiteiten van de UvA Holding, die alle bezweringen van het CvB ten spijt wel degelijk invloed hebben op de financiële situatie van de UvA.  Ook wordt uit de Kaderbrief niet duidelijk wat precies het ‘Treasurybedrijf’ is en waarom de waarde daarvan gestaag daalt (Kaderbrief Tabel 3, p. 11; tabel 5 p. 14). Volgens de Kaderbrief zelf moet deze daling het gevolg zijn van een daling van uitbetaalde rente door het Vastgoedbedrijf en/of een verhoging van de te betalen rente over leningen (Kaderbrief p. 35).  Wat precies veroorzaakt deze daling? Waar zijn de cijfers die dit inzichtelijk maken? Ten slotte is onduidelijk of en waar De Kleine Letterengelden, zoals omschreven in het Convenant ter consolidatie van kleine letteren (1992) verwerkt zijn. Zoals in het Convenant staat, is dit een rijksbijdrage, maar in tabel 11 op pagina 19 van de Kaderbrief, staat onder de rijksbijdrage echter geen geld t.b.v. de kleine letteren. Wel staat er onder beleidsbudgetten onderwijs een bedrag van 2.976. Dit bedrag wordt omschreven als “het budget dat FGw op basis van het UvA beleid ontvangt voor het in stand houden van de kleine letteren” (pagina 18). Waar zijn de kleine letteren gelden die als rijksbijdrage geleverd behoren te worden door de overheid conform het Convenant?

Aangezien studenten en docenten zijn opgeroepen vragen te stellen suggesties te doen, verwachten wij dat de vragen die in deze brief zijn verwoord naar tevredenheid beantwoord zullen worden en stellen wij concreet voor in de kosten van Bureau Communicatie te snijden, vooral met betrekking tot woordvoerders. Wij willen onze bestuurders capabel genoeg achten om één van hun primaire taken, namelijk het communiceren van hun beleid aan de academische gemeenschap, zelf op zich te nemen.

Wij – de academisch gemeenschap – zullen ons op alle mogelijke manieren blijven inspannen de kwaliteit van ons Onderwijs en Onderzoek te waarborgen en te behoeden voor destructieve bezuinigingsmaatregelen.

Humanities Rally

De Nieuwe Universiteit

Rethink UvA

University of Colour

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Joint statement van Humanities Rally en DNU.

Twee maanden na de gewelddadige ontruiming van het Maagdenhuis en het aftreden van Louise Gunning worden er grote stappen gezet om op de lange termijn van de UvA weer een gezonde universiteit te maken. Er worden twee commissies ingesteld die de problemen aangaande de financiën en het gebrek aan inspraak van de academische gemeenschap in kaart gaan brengen en die voorstellen zullen ontwikkelen om deze problemen op te lossen. Echter, terwijl wij werken aan een betere universiteit, zet het universiteitsbestuur de koers die voor de protesten is ingezet onverminderd voort.
Docenten dreigen hun baan te verliezen, departementen worden opgedragen vakken te schrappen en de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van medewerkers wordt ontweken. De FGw dreigt de banen van 120 medewerkers te schrappen. Dit betekent dat er voor 32 % van de flexwerkers straks geen werk meer is aan deze faculteit.

De bezuinigingen die nu plaats vinden, zijn het resultaat van eenbeleid dat er op gericht was om grote vastgoedprojecten te kunnen financieren. De UvA kocht riskante financiële producten, waardoor de tekorten nu oplopen. Minister Jet Bussemaker gaf 19 mei toe dat bezuinigingen het gevolg zijn van het vastgoedbeleid van het College van Bestuur.

Humanities Rally vindt dat docenten en studenten nooit het slachtoffer mogen worden van megalomane vastgoedprojecten. Om die reden is er aankomende vrijdag een demonstratie. Wij willen dat het universiteitsbestuur afziet van de bezuinigingen die er toe leiden dat docenten hun baan verliezen. Wij eisen dat het CvB verantwoordelijkheid neemt om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te behouden. Wij roepen daarom iedereen op om komende vrijdag mee te demonstreren om te voorkomen dat jouw favoriete docent straks op straat staat!

Het evenement is te vinden via https://www.facebook.com/events/816268885125623

//English//
Joint statement with De Nieuwe Universiteit , calling out for a demo on Friday the 12th.
Two months after the brutal Maagdenhuis eviction and the resignation of Louise Gunning, bigs steps have been made to work up to a healthier university in the future. Two commissions have been put into place in charge of the problems the UvA faces in financing and the lack of student and worker participation in the decision making process. They will be mapping the problems and will write concrete proposals on how to tackle these issues. Meanwhile though, the university board is still carrying out their own agenda, that has not changed since the protests.
Teachers face lay-offs, departments are ordered to shut down courses and the new collective labour agreement of flexworkers is being cirumvented. At the Humanities faculty the board is threatening to cut the jobs of 120 workers. this means that 32% of all flexworkers on this faculty will be out of a job next year.
The reasons for these cuts are the usual: policy to enable large scale real estate speculation. The UvA purchased some financial investments of great risk, did not tell anyone, nor did they expect to lose money on this. Even Minister of education Jet Bussemaker told the media on the 19th of May that the budget cuts were indeed a follow up on the real estate speculation.

Humanities Rally thinks teachers and students should never be the victim of selfish real estate projects. Therefore a demonstration is organized this Friday: we want to board to stop all budget cuts that lead to teachers losing their jobs. We demand that the Executive Board takes responsibility to uphold the quality of education. We therefore call upon everyone to join us in a demonstration this Friday to prevent it from happening that your favorite teachers will be fired!

You can find the event for the demonstration on https://www.facebook.com/events/816268885125623

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Open brief aan het CvB | Open letter to the Executive Board

For English, see below.

Aan de leden van het College van Bestuur,

De reden voor deze brief? Wij maken ons zorgen over de toekomst van ons onderwijs en hebben ernstige twijfels bij uw bereidheid uw beloftes na te komen. We weten inmiddels dat bij de FGw faculteitsbreed medewerkers ontslagen zullen worden, vakken zullen worden geschrapt, en expertise en keuzeruimte verloren zullen gaan. Ook de rechtenfaculteit staat gigantische, van boven opgelegde bezuinigingen te wachten, die Hans Amman eufemistisch “ombuigingen” noemt. Kleine opleidingen moeten inleveren – vanwege zogenaamd teruglopende studentenaantallen – terwijl elk gemis daar grote impact heeft, en bij grote opleidingen als Geschiedenis stijgt de (al schandalig hoge) werkdruk voor docenten met de studentenaantallen mee.

Sinds Profiel 2016 was uitgelekt weten we dat het CvB ten eerste ambieert om tot maximale kostenbesparing te komen – door keuzeaanbod weg te snijden, studenten op te hopen in massacolleges en personeel te laten vallen. We weten dat deze veranderingen niet gebeuren omdat de direct betrokkenen die noodzaak zouden voelen, maar zijn ingegeven door een aan hen opgelegde bezuinigingsopdracht. We weten, ten slotte, dat kortzichtige rendementseisen de kwaliteit van het onderwijs voortdurend belagen.

Wat we echter niet weten, is waarom de FGw besluit docenten te ontslaan bij grote opleidingen zoals Europese Studies en Neerlandistiek, terwijl de minister van Onderwijs op schaalverkleining inzet door subsidies voor onderwijspersoneel. Is dit een weloverwogen keuze die de kwaliteit moet stimuleren, of gaat het botweg om ‘rendementsverhogende beleidsmaatregelen’? We vermoeden het laatste, en vrezen dat met het op handen zijnde massaontslag van flexwerkers (van wie de UvA er tientallen al jarenlang schaamteloos aan het lijntje houdt) duurzaam opgebouwde expertise en diversiteit verloren gaat. En de ‘gelukkigen’ die mogen blijven—die krijgen de overgebleven werklast op hun al zwaarbeladen schouders!?

Eveneens schandalig is hoe de UvA zonder gêne speculeert over manieren om de wettelijk vastgestelde bepalingen in de laatste CAO te omzeilen. Via UvALeaks (http://uvaleaks.nl/cao.html) lezen we over het ‘openbreken’ van contracten en over experimenten met aan het privaatrecht ontleende constructies die zouden voorkomen dat huidige flexwerkers onder de nieuwe regeling gaan vallen. Hoe verdragen deze praktijken zich met uw beloftes uit het ‘tienpuntenplan’? Als u daarin zegt het percentage flexwerkers terug te willen brengen, bedoelt u dan dat het overschot op straat komt te staan? Op de FNWI verliezen pakweg zestig tijdelijke krachten hun baan, en op de FGw zelfs circa honderdtwintig.

Hoe verhoudt dit zich tot uw belofte de talen extra te financieren? En waar blijft de duidelijkheid over te duur uitgevallen rentederivaten, overambitieuze nieuwbouwprojecten en ongeduldige schuldeisers? Hoe kunt u het beleid van wegwerpcontracten, dat docenten in jarenlange angst en onzekerheid houdt, überhaupt verantwoorden? Als zelfs uw medewerkers met sterkere posities te huiverig zijn om weerstand te bieden aan de almaar aanzwellende werkdruk?

Wij eisen fatsoenlijke antwoorden die onze zorgen wegnemen, op al deze vragen. Zolang uw medewerkers niet gerustgesteld zijn wat betreft hun arbeidsposities, zijn ook wij niet gerustgesteld. En zolang dit niet gebeurt, of niet op een bevredigende manier, beraden wij ons op acties. Want iedere docent die zijn ontslag te wijten heeft aan amper legale arbeidsconstructies en megalomaan financieel beleid, is er één te veel.

In afwachting van een spoedig en adequaat antwoord,

Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, en het Students’ 1st of May Committee

To the members of the Executive Board,

The reason for this letter? We are concerned about the future of our education and have got serious doubts about your willingness to fulfill your promises. We now know that over the entire Faculty of Humanities, teachers will be fired, courses will be cut away, and expertise and electives will be lost. The Law Faculty, too, awaits gigantic, top-down implemented budget cuts, that Hans Amman euphemistically calls “ombuigingen” – bends. Small programs, where every cut has a big impact, have to cut back because of supposedly declining student numbers, while at big programs like History the (already outrageous) workload grows in pace with the student count.

Since Profile 2016 was leaked, we have known the CvB primarily aspires to attain maximal cost reduction—through cutting away electives, heaping up students in mass lectures and dropping staff ad libitum. And we know, last of all, that short-sighted efficiency demands constantly threaten, harrass and violate the quality of education.

What we do not know, is why the FGw has decided to lay off teachers at large study programs like European Studies and Dutch Language and Culture, while the Minister of Education invests in scale reduction through subsidising university staff. Is this a carefully thought through decision that is going to improve quality, or are these just careless ‘policy measures’ sought to ‘improve efficiency’? We suspect the latter, and fear that the coming mass lay off of flex workers (dozens of whom have been kept in suspense by disposable contracts for years) will also lead to the loss of long-lived expertise and invaluable diversity. And the ‘lucky’ ones who are allowed to stay—they will receive the remaining workload on their already burdened shoulders!?

Just as outrageous is how the UvA unashamedly speculates about ways to get around the legally established agreements of the recent Labour Law (CAO). Through UvALeaks (http://uvaleaks.nl/cao.html) we could read about the ‘breaking open’ of contracts and experimenting with constructions that would prevent the current flex workers to fall under the new regulations. How do these practices coincide with your promises in the ‘ten point plan’? When you therein stated that the percentage of flex contracts will be reduced, did you mean the ‘surplus’ of disposable workers will be just that:disposed of? At the Faculty of Science, about sixty temporary members of staff will lose their jobs, and at the Humanities the amount is twice as high: a hundred-and-twenty people laid-off.

How does this relate to your promise to financially aid the languages? And when will you provide transparency about derivatives that turned out too expensive, over-ambitious real estate projects and staggering debts that make creditors impatient? How can you justify your policy of disposable contracts that keep teachers in fear and insecurity for years, at all? If even the staff with relatively safe positions are hesitant to rise up against the ever growing workload and publication pressure?

We demand proper answers that will take away our concerns, to all of these questions. As long as your staff is not assured of their labour positions, we will not be reassured either. And while this there is no reassurance, or not in a satisfying manner, we will deliberate befitting actions.

Awaiting a quick and adequate response,
Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, and the Students’ 1st of May Committee

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Update huidige situatie: Factsheets

[For Englisch see below]
Wat is er op dit moment aan de hand op faculteit? Het zoemt weer eens van verhalen die elkaar tegenspreken. We hebben daarom met alle documenten die we konden vinden drie factsheets gemaakt over de flexcontracten, de bezuinigingen in 2015 en de facultaire commissies.

Factsheet flexcontracten Mei 2015

Factsheet commissies FGw Mei 2015

Factsheet bezuinigingen Mei 2015

What’s happening at the faculty right now? The halls are buzzing with contradicting stories. We therefore compiled all documents we could find and created three factsheets about the temporary contracts, the budget cuts in 2015 and the commissions at faculty level.
Factsheet flexcontracts May 2015

Factsheet commissions Humanities Faculty May 2015

Factsheet budgetcuts 2015 May 2015

2 reacties

Opgeslagen onder Updates

Maagdenhuis eviction: joint press statement

Yesterday we wrote a joint press statement with Rethink and DNU about the eviction of the Maagdenhuis.

+++++++++++++++++++++

Despite De Nieuwe Universiteit’s public and often repeated statement that they would peacefully leave the Maagdenhuis at the conclusion of the Science Festival on Sunday evening, the College van Bestuur of the University of Amsterdam decided to sign an eviction order on Friday afternoon, rendering presence in the Maagdenhuis illegal.

Despite the mayor’s suggestion for continued dialogue, the CvB of the UvA decided to act upon the ruling and mobilize the police to evict. Accordingly this morning, April 11th at 10am, dozens of plain clothed and uniformed and armed police officers, vans and horses, disrupted a peaceful, academic Festival of Science and Humanities, which had already been voluntarily taken outside by the organization. Nine people were arrested and others were forcefully dragged from the outdoor classroom. Force was used against students and teachers despite the fact they had vacated the building peacefully and complied with the police command. 

This escalation is a disgrace. The disruption of a peaceful academic festival is an unacceptable show of power from the CvB. The small amount of trust that was painstakingly rebuilt over the past weeks has now again been completely crushed. We consider the unnecessary escalation and excessive escalation of force the CvB’s responsibility.

DNU, ReThink UvA and Humanities Rally call on the Raad van Toezicht, the COR, the CSR and the academic community in and beyond Amsterdam to join us in denouncing this action. The Festival of Science and Humanities will continue on the Spui square, later today, where everyone is welcome. Please come and show support for critical thinking and against top-down repression. Program will be published on Facebook shortly.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates