Categorie archief: Updates

BREAKING: ACTIEGROEPEN HEBBEN AKKOORD MET CVB!

For english see below!

Het proces van democratisering kan nu beginnen. Na succesvolle onderhandelingen met het CvB is er nu een akkoord. Humanities Rally ziet dit als een overwinning en een goede eerste stap naar een democratische en decentrale universiteit.

Na maandenlang protesteren ziet nu ook het CvB in dat het tijd wordt voor verandering op de UvA. Over het Maagdenhuis is niet onderhandeld.

Humanities Rally roept iedereen op om mee te denken over de samenstelling van de commissies en over de plannen die we nu moeten gaan maken. De verandering komt van onderop, echte invloed voor alle studenten! Houd de pagina in de gaten, we houden jullie op de hoogte!

Hieronder het akkoord:

COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA en de vakbonden zijn met het College van Bestuur (CvB) tot een akkoord gekomen aangaande het instellen van twee onafhankelijke commissies. Hiermee zijn de gesprekken in een volgende fase beland. Betrokkenen verwachten dat een belangrijke stap gezet is om te komen tot verdere democratisering van de Universiteit van Amsterdam.

Er zullen twee onafhankelijke commissies worden ingesteld die het vertrouwen van de gehele academische gemeenschap genieten. Een commissie onderzoekt de financiële situatie van de universiteit. COR en CSR zijn hierover reeds in gesprek met de academische gemeenschap. Een tweede commissie onderzoekt en adviseert over mogelijkheden voor decentralisering en democratisering van de UvA.
COR, CSR, DNU, HR, ReThink UvA en de vakbonden initiëren in gelijkwaardige samenwerking het proces van samenstelling en opdrachtformulering van de commissies en consulteren vervolgens de academische gemeenschap. Hierna zullen de initiators de samenstelling en opdrachtverstrekking definitief vaststellen. De commissies zullen gedurende het proces regelmatig en publiekelijk rapporteren en input verzamelen vanuit alle geledingen van de universiteit.

De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap. Bij instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan tot implementatie van de adviezen. De instemmingsprocedure vindt plaats volgens het voorstel van de commissies.

English version

COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA and the unions have come to an agreement with the Executive Board (CvB) regarding the creation of two independent committees. This has opened a new phase in the conversations. The parties involved expect that this will be an important step to achieve further democratization of the University of Amsterdam.

Two independent committees are to be established, each of which should have the trust of the academic community. One committee will investigate the financial situation of the University. COR and CSR have already started the conversation with the academic community. Another committee will research and advise on possibilities for decentralizing and democratizing the UvA.

COR, CSR, DNU, HR, RethinkUvA and the unions will initiate the process of forming and assigning tasks to the committees. The whole academic community will be consulted in this process. Subsequently the initiators will establish the composition and assignments of the committees. Throughout the process the committees will regularly and publicly report to and collect input from all parts of the University.

The committees will produce recommendations, which will be presented to the academic community. If the academic community consents to these recommendations, these will be implemented. The ratification procedure will be determined by the committees.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Faculteitsberaad 13 maart | medezeggenschap bij de FGW

Concrete stappen naar meer (mede)zeggenschap bij de FGW (for English, see below)

Hoe kan de zeggenschap en medezeggenschap bij de Faculteit der Geesteswetenschappen worden bevorderd? Dat was het centrale thema van het Faculteitsberaad die op vrijdag 13 maart plaatsvond in het Bungehuis. De vergadering, onder voorzitterschap van Jacques Bos, was georganiseerd door de Facultaire Ondernemingsraad in goed overleg met de Facultaire Studentenraad, Rethink FGW en Humanities Rally.

De bijeenkomst begon met een korte recapitulatie van de meest urgente kwesties die momenteel bij de UvA spelen: de hiërarchische bestuurscultuur, het doorgeslagen rendementsdenken, de dure huisvesting, het personeelsbeleid (kwetsbare positie tijdelijk personeel), de problematische samenwerking met HvA en VUA en het keurslijf waarbinnen aan onderwijs en onderzoek gewerkt moet worden. Deze onderwerpen staan op de agenda voor de debatmarathon van de komende weken die door de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad worden georganiseerd.

Daarna werden de problemen besproken die een democratische structuur en besluitvorming bij de FGW in de weg staan. De medezeggenschap aan de FGW loopt in de huidige structuur vast omdat adviesaanvragen en verzoeken om instemming vaak te laat komen en er veelal slecht geluisterd wordt naar de adviezen van de OR. De Facultaire Ondernemingsraad zou, net als de Facultaire Studentenraad, het recht moeten hebben om rechtstreeks met de achterban te communiceren. Het draagvlak voor de OR kan vergroot worden, als meer medewerkers zich verkiesbaar stellen en als de opkomst bij de verkiezingen hoger wordt. Er is gediscussieerd over de voor- en nadelen van een faculteitsraad ten opzichte van een facultaire studentenraad en een ondernemingsraad.

Ten aanzien van de zeggenschap werd geconstateerd dat het nieuwe Besturingsmodel van de faculteit top down is, ondanks het feit dat het faculteitsbestuur bij de invoering van het model heeft beloofd dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie terecht zouden komen. Het faculteitsbestuur lijkt alleen maar gericht te zijn op uniformering, waardoor er geen recht wordt gedaan aan de verscheidenheid binnen onze faculteit. Opleidingscommissies zouden meer zeggenschap moeten krijgen en afdelingen zouden niet voor voldongen feiten moeten worden gesteld door de Graduate School en het College of Humanities.

Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken dat medewerkers en studenten nu gaan inventariseren waar en op welke wijze binnen de FGW decentralisatie van de zeggenschap kan worden bevorderd. Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige structuur en op welke punten zou het nieuwe besturingsmodel moeten worden aangepast? Er wordt een Contactgroep gevormd, waar alle initiatieven samenkomen. Medewerkers en studenten die lid willen worden van de Contactgroep, kunnen zich melden bij or-fgw@uva.nl. In de berichtgeving dient ervoor gezorgd te worden dat er ook samenvattingen in het Engels beschikbaar zijn. Op vrijdag 10 april zal er een tweede Faculteitsberaad worden belegd om de eerste resultaten te bespreken.

Concrete steps towards more participation and say within the Humanities Faculty

How can participation and co-determination processes at the Humanities Faculty be improved? That was the central theme for the first Faculty Meeting last Friday March 13 in the Bungehuis. The meeting, led by Jaques Bos, was organised by the Faculty Staff Council in cooperation with the Faculty Student Council, Rethink FGw and Humanities Rally.

The meeting started with a quick recapitulation of the most urgent issues currently debated on within the UvA; the hierarchic management culture, the focus on profitability, the personnel management (the vulnerable position of temporary staff), the problematic collaboration with the HvA and the VU, and the tight structure research and education is being forced into. These issues are also on the agenda the coming couple of weeks for the Debating Marathon organised by the Central Staff Council and the Central Student Council.

Next, problems concerning the democratic structure and the decision-making processes within the Humanities Faculty were being discussed. The Staff and Student participation within the Humanities Faculty in the current situation is being frustrated by delays of advisory applications or requests for approval, and advisory reports are often neglected. The Faculty Staff Council should have the right to directly communicate with the staff, without mediation by the communications department, just like the Faculty Student Council can with the students. This will most likely increase participation and involvement of the staff. The public support will further increase when more staff members run for a place in the next Staff Council elections and when the turnout rises. Also, there has been a discussion about the advantages and disadvantages of the implementation of a Faculty Council, where students and staff are united in one body.

Regarding the actual say of students and staff, the new faculty management model is believed to be ‘top down’ despite the fact that the faculty board had promised at the time of implementation that the responsibilities would be placed at the lowest levels possible. It seems the faculty board is solely focussed on further uniformity, neglecting the large diversity within the Humanities Faculty. The Educational Programme Committees should get more say and departments should not be confronted with the Graduate School of the College of Humanities as being ‘fait accompli’ without being thoroughly consulted.

Lastly, the meeting concluded that staff and students are going to assess how decentralisation of say and participation can be further promoted within the Humanities Faculty. What are the possibilities within the current structure and in what way should the new management model be adjusted? A Contact Group will be formed in which all different initiatives will be united. Staff and students who would like to become part of the Contact Group are invited to send an email to or-fgw@uva.nl. A second Faculty Meeting to discus the first results is scheduled on the 10th of April at 11.15am.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally.

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.  Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en op onze roep om een moratorium op lopende herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze eisen.

Het is aan ons, studenten en medewerkers van de universiteit, om concrete verandering te bereiken, te beginnen met democratisering en decentralisatie. We blijven ons inzetten om een daadwerkelijk academische omgeving te vormen, waarin participatie in de besluitvorming zich niet beperkt tot de bestaande medezeggenschapsorganen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat beleid en verantwoordingsplicht samengaan in een collegiale omgeving. Om de ruimte die we hiervoor hebben gecreëerd te behouden, zullen we ons protest voortzetten. We nodigen alle medewerkers en studenten uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van werkelijk democratische bestuursstructuren op het niveau van de opleidingen, afdelingen, faculteiten en de universiteit als geheel. Ten behoeve van de coördinatie van deze universiteitsbrede agenda voor duurzame verandering, zullen wij een vertegenwoordigend orgaan van studenten en medewerkers in het leven roepen.


Joint Statement by ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit and Humanities Rally

Yesterday, the CvB published a list of ten points addressing the stewardship and institutional culture of the university. After persistent denial, the CvB has finally made a rhetorical U-turn, a direct consequence of our protest and efforts.

We welcome this development, but efforts are needed to progress beyond changes in tone. The proposals of the CvB are vague and they do not resolve the crisis of trust. Our demands for a financial investigation and our call for a moratorium on restructuring remain unaddressed. We reiterate these demands.

It remains up to us, students and staff of the university, to ensure concrete change: democratization and decentralization. We will continue to work to establish a genuine academic environment – one that strives for actual participation and inclusion beyond the existing consultative bodies.

Our aim is to ensure that governance and accountability go hand in hand in a collegial environment. In order to maintain the space we have created for this, we will continue our protest. We invite all staff and students to participate in the development of truly democratic governance structures at the department, faculty, and university level. To ensure the coordination of a university-wide agenda, we will establish a representative body of students and staff in order to achieve sustainable change.

 

4 reacties

Opgeslagen onder Files, Updates

Update na een turbulente dag

Beste student, docent of andere HR-geestverwant,

Vandaag was zoals waarschijnlijk bekend de Nationale Actiedag. Naast (ludieke) acties in verschillende steden en een vergadering van docenten in het Maagdenhuis – zij zullen het bestuur een ultimatum stellen voor komende vrijdag, zie rethinkuva.nl – is er ook vanuit de bestuurslagen veel gebeurd. Bij deze een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Onze decaan Frank van Vree heeft een brief geschreven, namens hemzelf en het dagelijks bestuur, aan de medewerkers van de FGW waarin hij onder andere zegt dat de protesten veel impact gemaakt hebben en: “We realiseren ons dat er een wijdverbreid gevoel is dat we niet genoeg hebben geluisterd of onvoldoende hebben laten blijken ons bewust te zijn van de onvrede die nu tot uitdrukking wordt gebracht”. Hij kondigt aan dat de besluitvorming over Profiel 2016 de komende maanden zal worden stilgelegd, het recent ingevoerde besturingsmodel zal worden geëvalueerd en dat er binnen de faculteit de ruimte geboden zal worden om kwesties die breder dan de faculteit zijn te bespreken “Extern zal het Dagelijks Bestuur zich, samen met de medewerkers en studenten, actief mengen in het bredere debat over de knelpunten in het universitaire onderwijs en onderzoek en zich zichtbaar inzetten voor de positie van de Geesteswetenschappen”.

Dat klinkt hoopgevend maar helaas blijkt ook het volgende:

Afgelopen donderdag kwam de toezegging van het CvB om de kleine talen nog twee jaar langer te laten voortbestaan. Hoe futiel deze toezegging is bleek gister tijdens de openbare vergadering met de CSR: het CvB legt geen geld bij, maar staat de faculteit alleen toe een iets ruimer reservebeleid te voeren – waarmee nog niet eens gezegd is dat het faculteitsbestuur dat ook daadwerkelijk van plan is. Een schijnconcessie dus. http://www.foliaweb.nl/…/fgw-moet-uitstel-profiel-2016-zel…/

In dezelfde vergadering werd de CSR ook het instemmingsrecht op het nieuwe allocatiemodel onthouden – alsof er de afgelopen weken niets gebeurd is. Humanities Rally pleit al maanden voor een fundamentele discussie over dit model, met de hele academische gemeenschap.

Dat het CvB steeds herhaalt hierover de dialoog aan te willen gaan, maar ondertussen zelfs de officiële medezeggenschapsorganen iedere vorm van inspraak hierover ontzegt, is ronduit schandalig.

Daarom gaat ons protest, voor het behoud van de kleine talen en voor een democratische universiteit, onverminderd voort.

PS. Voor wie het nog niet had gelezen, ook Jet Bussemaker roert zich:

http://www.foliaweb.nl/…/ministerie-stelt-extra-eisen-aan-…/

PPS. We hebben een partij opgericht: De Humanities Rally Party. Wil je meedoen, mail ons!!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

PROTESTMARS VOOR DEMOCRATISCH HOGER ONDERWIJS

[For English see below]

De bezetting van het Bungehuis is voorbij, maar de strijd voor meer democratie op de universiteit gaat verder! Ook Humanities Rally protesteert daarom morgen met tal van studentenorganisaties voor een betere universiteit. Morgen laten we zien dat heel de academische gemeenschap inspraak op beleid wil. Kom allemaal en steun het protest!

Bestuurders hebben de afgelopen jaren de toenemende onvrede van studenten en medewerkers keer op keer genegeerd. De terugkerende protesten tonen aan dat studenten en medewerkers niet serieus worden genomen. Hun stem wordt niet geïntegreerd in de besluitvorming en belangrijke besluiten worden over de rug van studenten en medewerkers genomen.

Het is nu tijd om een signaal af te geven aan het bestuur van de UvA en de rest van Nederland. Als kennisinstituut vervult de universiteit een fundamentele rol in de maatschappij. Met onze acties willen we een belangrijk debat aanwakkeren over de structuur en toekomst van ons onderwijs.

Kom op woensdag 25 februari om 17:00 uur naar het Bungehuis in Amsterdam loop mee voor meer democratie in het hoger onderwijs. Hier het evenement.

Voorlopige Organisatoren:

De Nieuwe Universiteit – voor een democratische universiteit
Humanities Rally UvA
ASVA studentenunie
Centrale Studentenraad
Landelijke Studenten Vakbond – LSVb
Kritische Studenten Amsterdam
ROOD, jong in de SP
DWARS Amsterdam
Jonge Democraten Amsterdam
Piratenpartij [NL]
Jonge Socialisten Amsterdam
Faculteitsvereniging ALPHA
Ons kritisch alternatief
Studentenpartij LIEF
Studentenpartij Uvasociaal
Studentenpartij Mei
Philosophy Ground EUR
Faculteitsvereniging FMG

———–English———–

The last couple of years increasing discontent among students and employees has been ignored by university managers. As discontent increases, students’ protests multiply. Yet our claims are not taken into consideration; our voice is not integrated in the process of policy making and important decisions concerning the future of our education are taken behind closed doors.

The time has come to send a critical and necessary message to the executive board of the UvA and the Netherlands. As a scientific institute the university plays an essential role in society. With these actions we want to stimulate an important debate concerning the structure and future of education.

Join us on the 25th of February in Amsterdam to march for more democracy in higher education.

Current organizers:

De Nieuwe Universiteit – voor een democratische universiteit
Humanities Rally UvA
ASVA studentenunie
Centrale Studentenraad
Landelijke Studenten Vakbond – LSVb
Kritische Studenten Amsterdam
ROOD, jong in de SP
DWARS Amsterdam
Jonge Democraten Amsterdam
Piratenpartij [NL]
Jonge Socialisten in de PvdA
Faculteitsvereniging ALPHA
Ons kritisch alternatief
Studentenpartij LIEF
Studentenpartij Uvasociaal
Studentenpartij Mei
Philosophy Ground EUR
Faculteitsvereniging FMG

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Demonstratie Humanities Rally en bezetting door ‘De Nieuwe Universiteit’

Het Bungehuis is bezet door een groep activistische studenten van “De Nieuwe Universiteit” Dit uit protest tegen het beleid van de UvA, dat de kwaliteit van het onderwijs steeds verder beschadigt. Zij verzetten zich onder meer tegen de bètafusie en de FGw-slachting, en eisen meer democratie en autonomie op de universiteit.

Gezien de inhoudelijke overeenkomsten steunt Humanities Rally  deze eisen en daarmee de bezetting. Onze eigen demonstratie keerde zich tegen het nieuwe Profiel 2016 met als tweede doel solidariteit te betuigen met de bezetters.

Voor alle artikelen in de pers, zie onze perslijst.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Nieuwe profielschets gelekt: “Ontwerp Profiel 2016 – De houtskoolschets”

Ontwerp Profiel 2016 – De houtskoolschets

Ondanks de beloften van de decaan nog steeds MEER verbreding, MINDER specialisatie. Onder meer: de kleine talen verdwijnen als zelfstandige opleidingen, mastervakken moeten minimaal 20 studenten trekken. Lees het stuk zelf en houd onze facebookpagina in de gaten voor de volgende actiebijeenkomst!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

Nieuw Manifest

”Een golf van reorganisaties overspoelt de geesteswetenschappen. Aan veel Nederlandse universiteiten worden opleidingen afgeschaft of samengevoegd, wordt steeds verder bezuinigd op wetenschappelijk personeel en zetten maatregelen om het studierendement te verhogen de kwaliteit van onderwijs onder druk.”

”De kloof tussen beleidsmakers enerzijds en studenten en wetenschappelijk personeel anderzijds wordt steeds groter. Steeds vaker luiden academici de noodklok over het gevoerde beleid, door de overheid of aan hun eigen universiteit; steeds vaker worden deze noodkreten genegeerd. Om de genoemde problemen het hoofd te kunnen bieden, moet de academische gemeenschap als geheel in actie komen. Laat ons samen strijden op verschilende fronten en verschilende bestuurlijke niveaus. Laat ons samen vorm geven aan de toekomst van de universiteit, in Amsterdam, in Nederland en daarbuiten.”

Lees het volledige manifest hier:

Manifest voor de Geesteswetenschappen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Uitkomsten werkgroepen Profiel 2016 [including English translations outcomes new Profiel 2016]

Sinds enkele dagen zijn de uikomsten van de werkgroepen die het faculteitsbestuur heeft vormgegeven voor het aandragen van ‘bouwstenen’ voor een nieuwe ‘houtskoolschets’ van Profiel 2016 beschikbaar. Hieronder vindt de documenten in kwestie met enkele belangrijke passages gehighlight. Wat opvalt is dat waar enkele adviezen (zoals het advies van Taakgrep Onderwijsintensief onderwijs) de opdracht aan hebben gegrepen om op inhoudelijke gronden verbeterpunten voor de faculteit aan te dragen, in andere adviezen de kaders van de van hogerhand opgegeven bezuinigingen en de voorstellen van de vorige versie van Profiel 2016 leidend zijn. Volgens Humanities Rally zijn de adviezen daarmee onverenigbaar. Daarom wachten wij in spanning af of het faculteitsbestuur aan de gang zal gaan met de inhoudelijke kritiek waar wij achter kunnen staan, of enkel de plannen die binnen hun eigen kaders passen ter harte zullen nemen. Volgende week verwachten wij de eerste notitie van Frank van Vree. Voorzover de inhoudelijke voorstellen niet in de plannen op worden genomen en de werkgroepen enkel gediend blijken te hebben tot het rechtvaardigen van het eerdere Profiel 2016, staan wij klaar om over te gaan tot actie!

Taakgroep-Alfabachelor
Taakgroep-Internationalisering
Taakgroep-Onderzoekintensief-onderwijs
Taakgroep-Talen-culturen-en-regiostudies
Werkgroep Inrichting masteronderwijs
Werkgroep Onderwijs en student experience
Werkgroep Onderzoek

Below you will find the English translations of some of the outcomes of the taskforces for a new Profiel 2016:

Taskforce Languages
Workgroup Master
Taskforce Alpha bachelor [EN]
Workgroup Research

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Eerste uitkomsten werkgroepen gelekt!

“Onze studenten voelen geen noodzaak om binnen het keurslijf van de opleiding te blijven, maar maken al vroeg gebruik van de keuzevrijheid die geboden wordt.”

Daar moet, volgens de Werkroep Student Experience, iets aangedaan worden: “meer ambitie, minder vrijblijvendheid” luidt het advies. Lees het hele advies hier:

Advies ‘Onderwijs en Student-experience’

Ook een deel van het advies van de werkgroep Talen is inmiddels bekend: minder taalverwerving, minder specialisatie binnen het eigen vakgebied, meer vakken samen met andere studies. Lees hier meer:

Herinrichting Talen

In het geval van de werkgroep talen is de eacte uitkomst van de werkgroep nog niet bekend. Opnieuw tasten studenten in het duister en is meedoen aan de inhoudelijke discussie dus onmogelijk,dit terwijl decaan van Vree telkens weer aangeeft dat iedereen mee kan denken.

1 reactie

Opgeslagen onder Files, Updates