Categorie archief: Updates

Maagdenhuis eviction: joint press statement

Yesterday we wrote a joint press statement with Rethink and DNU about the eviction of the Maagdenhuis.

+++++++++++++++++++++

Despite De Nieuwe Universiteit’s public and often repeated statement that they would peacefully leave the Maagdenhuis at the conclusion of the Science Festival on Sunday evening, the College van Bestuur of the University of Amsterdam decided to sign an eviction order on Friday afternoon, rendering presence in the Maagdenhuis illegal.

Despite the mayor’s suggestion for continued dialogue, the CvB of the UvA decided to act upon the ruling and mobilize the police to evict. Accordingly this morning, April 11th at 10am, dozens of plain clothed and uniformed and armed police officers, vans and horses, disrupted a peaceful, academic Festival of Science and Humanities, which had already been voluntarily taken outside by the organization. Nine people were arrested and others were forcefully dragged from the outdoor classroom. Force was used against students and teachers despite the fact they had vacated the building peacefully and complied with the police command. 

This escalation is a disgrace. The disruption of a peaceful academic festival is an unacceptable show of power from the CvB. The small amount of trust that was painstakingly rebuilt over the past weeks has now again been completely crushed. We consider the unnecessary escalation and excessive escalation of force the CvB’s responsibility.

DNU, ReThink UvA and Humanities Rally call on the Raad van Toezicht, the COR, the CSR and the academic community in and beyond Amsterdam to join us in denouncing this action. The Festival of Science and Humanities will continue on the Spui square, later today, where everyone is welcome. Please come and show support for critical thinking and against top-down repression. Program will be published on Facebook shortly.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files, Updates

BREAKING: ACTIEGROEPEN HEBBEN AKKOORD MET CVB!

For english see below!

Het proces van democratisering kan nu beginnen. Na succesvolle onderhandelingen met het CvB is er nu een akkoord. Humanities Rally ziet dit als een overwinning en een goede eerste stap naar een democratische en decentrale universiteit.

Na maandenlang protesteren ziet nu ook het CvB in dat het tijd wordt voor verandering op de UvA. Over het Maagdenhuis is niet onderhandeld.

Humanities Rally roept iedereen op om mee te denken over de samenstelling van de commissies en over de plannen die we nu moeten gaan maken. De verandering komt van onderop, echte invloed voor alle studenten! Houd de pagina in de gaten, we houden jullie op de hoogte!

Hieronder het akkoord:

COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA en de vakbonden zijn met het College van Bestuur (CvB) tot een akkoord gekomen aangaande het instellen van twee onafhankelijke commissies. Hiermee zijn de gesprekken in een volgende fase beland. Betrokkenen verwachten dat een belangrijke stap gezet is om te komen tot verdere democratisering van de Universiteit van Amsterdam.

Er zullen twee onafhankelijke commissies worden ingesteld die het vertrouwen van de gehele academische gemeenschap genieten. Een commissie onderzoekt de financiële situatie van de universiteit. COR en CSR zijn hierover reeds in gesprek met de academische gemeenschap. Een tweede commissie onderzoekt en adviseert over mogelijkheden voor decentralisering en democratisering van de UvA.
COR, CSR, DNU, HR, ReThink UvA en de vakbonden initiëren in gelijkwaardige samenwerking het proces van samenstelling en opdrachtformulering van de commissies en consulteren vervolgens de academische gemeenschap. Hierna zullen de initiators de samenstelling en opdrachtverstrekking definitief vaststellen. De commissies zullen gedurende het proces regelmatig en publiekelijk rapporteren en input verzamelen vanuit alle geledingen van de universiteit.

De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap. Bij instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan tot implementatie van de adviezen. De instemmingsprocedure vindt plaats volgens het voorstel van de commissies.

English version

COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA and the unions have come to an agreement with the Executive Board (CvB) regarding the creation of two independent committees. This has opened a new phase in the conversations. The parties involved expect that this will be an important step to achieve further democratization of the University of Amsterdam.

Two independent committees are to be established, each of which should have the trust of the academic community. One committee will investigate the financial situation of the University. COR and CSR have already started the conversation with the academic community. Another committee will research and advise on possibilities for decentralizing and democratizing the UvA.

COR, CSR, DNU, HR, RethinkUvA and the unions will initiate the process of forming and assigning tasks to the committees. The whole academic community will be consulted in this process. Subsequently the initiators will establish the composition and assignments of the committees. Throughout the process the committees will regularly and publicly report to and collect input from all parts of the University.

The committees will produce recommendations, which will be presented to the academic community. If the academic community consents to these recommendations, these will be implemented. The ratification procedure will be determined by the committees.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Faculteitsberaad 13 maart | medezeggenschap bij de FGW

Concrete stappen naar meer (mede)zeggenschap bij de FGW (for English, see below)

Hoe kan de zeggenschap en medezeggenschap bij de Faculteit der Geesteswetenschappen worden bevorderd? Dat was het centrale thema van het Faculteitsberaad die op vrijdag 13 maart plaatsvond in het Bungehuis. De vergadering, onder voorzitterschap van Jacques Bos, was georganiseerd door de Facultaire Ondernemingsraad in goed overleg met de Facultaire Studentenraad, Rethink FGW en Humanities Rally.

De bijeenkomst begon met een korte recapitulatie van de meest urgente kwesties die momenteel bij de UvA spelen: de hiërarchische bestuurscultuur, het doorgeslagen rendementsdenken, de dure huisvesting, het personeelsbeleid (kwetsbare positie tijdelijk personeel), de problematische samenwerking met HvA en VUA en het keurslijf waarbinnen aan onderwijs en onderzoek gewerkt moet worden. Deze onderwerpen staan op de agenda voor de debatmarathon van de komende weken die door de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad worden georganiseerd.

Daarna werden de problemen besproken die een democratische structuur en besluitvorming bij de FGW in de weg staan. De medezeggenschap aan de FGW loopt in de huidige structuur vast omdat adviesaanvragen en verzoeken om instemming vaak te laat komen en er veelal slecht geluisterd wordt naar de adviezen van de OR. De Facultaire Ondernemingsraad zou, net als de Facultaire Studentenraad, het recht moeten hebben om rechtstreeks met de achterban te communiceren. Het draagvlak voor de OR kan vergroot worden, als meer medewerkers zich verkiesbaar stellen en als de opkomst bij de verkiezingen hoger wordt. Er is gediscussieerd over de voor- en nadelen van een faculteitsraad ten opzichte van een facultaire studentenraad en een ondernemingsraad.

Ten aanzien van de zeggenschap werd geconstateerd dat het nieuwe Besturingsmodel van de faculteit top down is, ondanks het feit dat het faculteitsbestuur bij de invoering van het model heeft beloofd dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie terecht zouden komen. Het faculteitsbestuur lijkt alleen maar gericht te zijn op uniformering, waardoor er geen recht wordt gedaan aan de verscheidenheid binnen onze faculteit. Opleidingscommissies zouden meer zeggenschap moeten krijgen en afdelingen zouden niet voor voldongen feiten moeten worden gesteld door de Graduate School en het College of Humanities.

Aan het einde van de bijeenkomst is afgesproken dat medewerkers en studenten nu gaan inventariseren waar en op welke wijze binnen de FGW decentralisatie van de zeggenschap kan worden bevorderd. Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige structuur en op welke punten zou het nieuwe besturingsmodel moeten worden aangepast? Er wordt een Contactgroep gevormd, waar alle initiatieven samenkomen. Medewerkers en studenten die lid willen worden van de Contactgroep, kunnen zich melden bij or-fgw@uva.nl. In de berichtgeving dient ervoor gezorgd te worden dat er ook samenvattingen in het Engels beschikbaar zijn. Op vrijdag 10 april zal er een tweede Faculteitsberaad worden belegd om de eerste resultaten te bespreken.

Concrete steps towards more participation and say within the Humanities Faculty

How can participation and co-determination processes at the Humanities Faculty be improved? That was the central theme for the first Faculty Meeting last Friday March 13 in the Bungehuis. The meeting, led by Jaques Bos, was organised by the Faculty Staff Council in cooperation with the Faculty Student Council, Rethink FGw and Humanities Rally.

The meeting started with a quick recapitulation of the most urgent issues currently debated on within the UvA; the hierarchic management culture, the focus on profitability, the personnel management (the vulnerable position of temporary staff), the problematic collaboration with the HvA and the VU, and the tight structure research and education is being forced into. These issues are also on the agenda the coming couple of weeks for the Debating Marathon organised by the Central Staff Council and the Central Student Council.

Next, problems concerning the democratic structure and the decision-making processes within the Humanities Faculty were being discussed. The Staff and Student participation within the Humanities Faculty in the current situation is being frustrated by delays of advisory applications or requests for approval, and advisory reports are often neglected. The Faculty Staff Council should have the right to directly communicate with the staff, without mediation by the communications department, just like the Faculty Student Council can with the students. This will most likely increase participation and involvement of the staff. The public support will further increase when more staff members run for a place in the next Staff Council elections and when the turnout rises. Also, there has been a discussion about the advantages and disadvantages of the implementation of a Faculty Council, where students and staff are united in one body.

Regarding the actual say of students and staff, the new faculty management model is believed to be ‘top down’ despite the fact that the faculty board had promised at the time of implementation that the responsibilities would be placed at the lowest levels possible. It seems the faculty board is solely focussed on further uniformity, neglecting the large diversity within the Humanities Faculty. The Educational Programme Committees should get more say and departments should not be confronted with the Graduate School of the College of Humanities as being ‘fait accompli’ without being thoroughly consulted.

Lastly, the meeting concluded that staff and students are going to assess how decentralisation of say and participation can be further promoted within the Humanities Faculty. What are the possibilities within the current structure and in what way should the new management model be adjusted? A Contact Group will be formed in which all different initiatives will be united. Staff and students who would like to become part of the Contact Group are invited to send an email to or-fgw@uva.nl. A second Faculty Meeting to discus the first results is scheduled on the 10th of April at 11.15am.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally.

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.  Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en op onze roep om een moratorium op lopende herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze eisen.

Het is aan ons, studenten en medewerkers van de universiteit, om concrete verandering te bereiken, te beginnen met democratisering en decentralisatie. We blijven ons inzetten om een daadwerkelijk academische omgeving te vormen, waarin participatie in de besluitvorming zich niet beperkt tot de bestaande medezeggenschapsorganen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat beleid en verantwoordingsplicht samengaan in een collegiale omgeving. Om de ruimte die we hiervoor hebben gecreëerd te behouden, zullen we ons protest voortzetten. We nodigen alle medewerkers en studenten uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van werkelijk democratische bestuursstructuren op het niveau van de opleidingen, afdelingen, faculteiten en de universiteit als geheel. Ten behoeve van de coördinatie van deze universiteitsbrede agenda voor duurzame verandering, zullen wij een vertegenwoordigend orgaan van studenten en medewerkers in het leven roepen.


Joint Statement by ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit and Humanities Rally

Yesterday, the CvB published a list of ten points addressing the stewardship and institutional culture of the university. After persistent denial, the CvB has finally made a rhetorical U-turn, a direct consequence of our protest and efforts.

We welcome this development, but efforts are needed to progress beyond changes in tone. The proposals of the CvB are vague and they do not resolve the crisis of trust. Our demands for a financial investigation and our call for a moratorium on restructuring remain unaddressed. We reiterate these demands.

It remains up to us, students and staff of the university, to ensure concrete change: democratization and decentralization. We will continue to work to establish a genuine academic environment – one that strives for actual participation and inclusion beyond the existing consultative bodies.

Our aim is to ensure that governance and accountability go hand in hand in a collegial environment. In order to maintain the space we have created for this, we will continue our protest. We invite all staff and students to participate in the development of truly democratic governance structures at the department, faculty, and university level. To ensure the coordination of a university-wide agenda, we will establish a representative body of students and staff in order to achieve sustainable change.

 

4 reacties

Opgeslagen onder Files, Updates

Update na een turbulente dag

Beste student, docent of andere HR-geestverwant,

Vandaag was zoals waarschijnlijk bekend de Nationale Actiedag. Naast (ludieke) acties in verschillende steden en een vergadering van docenten in het Maagdenhuis – zij zullen het bestuur een ultimatum stellen voor komende vrijdag, zie rethinkuva.nl – is er ook vanuit de bestuurslagen veel gebeurd. Bij deze een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Onze decaan Frank van Vree heeft een brief geschreven, namens hemzelf en het dagelijks bestuur, aan de medewerkers van de FGW waarin hij onder andere zegt dat de protesten veel impact gemaakt hebben en: “We realiseren ons dat er een wijdverbreid gevoel is dat we niet genoeg hebben geluisterd of onvoldoende hebben laten blijken ons bewust te zijn van de onvrede die nu tot uitdrukking wordt gebracht”. Hij kondigt aan dat de besluitvorming over Profiel 2016 de komende maanden zal worden stilgelegd, het recent ingevoerde besturingsmodel zal worden geëvalueerd en dat er binnen de faculteit de ruimte geboden zal worden om kwesties die breder dan de faculteit zijn te bespreken “Extern zal het Dagelijks Bestuur zich, samen met de medewerkers en studenten, actief mengen in het bredere debat over de knelpunten in het universitaire onderwijs en onderzoek en zich zichtbaar inzetten voor de positie van de Geesteswetenschappen”.

Dat klinkt hoopgevend maar helaas blijkt ook het volgende:

Afgelopen donderdag kwam de toezegging van het CvB om de kleine talen nog twee jaar langer te laten voortbestaan. Hoe futiel deze toezegging is bleek gister tijdens de openbare vergadering met de CSR: het CvB legt geen geld bij, maar staat de faculteit alleen toe een iets ruimer reservebeleid te voeren – waarmee nog niet eens gezegd is dat het faculteitsbestuur dat ook daadwerkelijk van plan is. Een schijnconcessie dus. http://www.foliaweb.nl/…/fgw-moet-uitstel-profiel-2016-zel…/

In dezelfde vergadering werd de CSR ook het instemmingsrecht op het nieuwe allocatiemodel onthouden – alsof er de afgelopen weken niets gebeurd is. Humanities Rally pleit al maanden voor een fundamentele discussie over dit model, met de hele academische gemeenschap.

Dat het CvB steeds herhaalt hierover de dialoog aan te willen gaan, maar ondertussen zelfs de officiële medezeggenschapsorganen iedere vorm van inspraak hierover ontzegt, is ronduit schandalig.

Daarom gaat ons protest, voor het behoud van de kleine talen en voor een democratische universiteit, onverminderd voort.

PS. Voor wie het nog niet had gelezen, ook Jet Bussemaker roert zich:

http://www.foliaweb.nl/…/ministerie-stelt-extra-eisen-aan-…/

PPS. We hebben een partij opgericht: De Humanities Rally Party. Wil je meedoen, mail ons!!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Updates